Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Javni konkurs za izbor kandidata koji će biti nominovan za sudiju u Međunarodni krivični sud

mailprint fav manja slovaveća slova

19.04.2017.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list u utorak 25.04.2017. i ostaje otvoren do 10.05.2017.

Broj: 04-07-3-1470-1/2017

U skladu sa članom 17. st. 1. (30) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05 i 48/07, u daljem tekstu: „Zakon o VSTV BiH“), a u vezi sa članom 36. st. 3. i 4. (a) (i) Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda (“Službeni glasnik BiH”, Međunarodni ugovori, br. 02/2002) i članom 38. Zakona o primjeni Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom (“Službeni glasnik BiH” br. 84/09), Visoko sudsko i tužilačko vijeće (u daljem tekstu “Vijeće”) o b j a v lj u j e:


JAVNI KONKURS
za izbor

Kandidata koji će biti nominovan za sudiju u Međunarodni krivični sud
(u daljem tekstu: „Sud“).


Uslovi: Pored osnovnih uslova propisanih članom 21. Zakona o VSTV BiH, podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  • Najmanje osam (8) godina iskustva u radu kao sudija, tužilac, advokat ili drugo relevantno pravno iskustvo nakon položenog pravosudnog ispita.
  • Priznata stručnost u području krivičnog materijalnog prava i krivičnog postupka, te nužno relevantno iskustvo u krivičnom postupku, bilo kao sudija, bilo kao tužilac, advokat ili u kojem drugom sličnom svojstvu ili priznata stručnost u relevantnim područjima međunarodnog prava, poput međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava, te veliko iskustvo u pravničkoj profesiji koje je bitno za sudsku djelatnost Suda.
  • Odlično poznavanje i sposobnost da tečno govori najmanje jedan od radnih jezika Suda (engleski i francuski).

Sudija će se birati iz redova osoba visokog moralnog karaktera, nepristrasnosti i integriteta.

Uz prijavni materijal, potrebno je priložiti slijedeće dokumente: ovjerena kopija svih univerzitetskih diploma kandidata, ovjerena kopija uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, original ili ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine koje nije starije od šest (6) mjeseci i dokaz o traženom aktivnom znanju engleskog ili francuskog jezika.

Kandidati za navedenu poziciju, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na glašenu poziciju, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh