Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Javni konkurs za upražnjena mjesta br. 04-07-3-2869-1/2016

mailprint fav manja slovaveća slova

24.10.2016.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama 24.10.2016. i ostaje otvoren do 08.11.2016.

Broj: 04-07-3-2869-1/2016
Datum: 19.10.2016. godine

Sukladno ovlastima datim člankom 17. stavak 1. I 2. Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08, u daljem tekstu :„ Zakon o VSTV BiH“ ), te člankom 4. stavak 2., Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, BR.72/05, 22)09 i 55/13), Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA UPRAŽNJENA MJESTA

RUKOVODEĆE POZICIJE:

 1. Predsjednik Okružnog suda u Prijedoru
 2. Predsjednik Okružnog privrednog suda u Prijedoru 
 3. Predsjednik Općinskog suda u Mostaru
 4. Glavni javni tužilac u Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru

 SUDOVI/TUŽILAŠTVA

 1. Šest (6) sudija u Okružni sud u Prijedoru
 2. Dvoje (2) sudija u Okružni privredni sud u Prijedoru
 3. Jedan (1) sudija u Osnovni sud u Sokocu
 4. Jedan (1) sudija u Osnovni sud u Banja Luci
 5. Jedan (1) sudija u Općinski sud u Sarajevu
 6. Četiri (4) javna tužioca u Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru

 DODATNE SUDIJE

 1. Jedan (1) dodatani sudija u Vrhovni sud Federacije BiH
 2. Jedan (1) dodatani sudija u Kantonalni sud u Sarajevu
 3. Jedan (1) dodatni sudija u Osnovni sud u Modriči


STRUČNI SARADNICI:

 1. Tri ( 3) stručna saradnika u Općinski sud u Sarajevu


OSNOVNI UVJETI

Podnositelj prijave na natječaj treba ispunjavati osnovne uvjete propisane člankom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudačku ili tužiteljsku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uvjetom om da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uvjet da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.


POSEBNI UVJETI

Pored ovih uvjeta, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uvjete koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, čl. 25, 27,28. i 31., te odredbama članka 43. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13).

Kandidati za dodatne sudije moraju ispunjavati profesionalne uslove za sudije onog suda u koji se imenuju.

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u  okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i
   ugled;
 • Iskustvo i stručna sprema  za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog  tužitelja i zamjenika glavnog tužitelja.
 • Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju), te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija, za pozicije stručnih suradnika.

Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen natječajem.

Napominjemo da kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu. 

Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o postupku testiranja mogu pronaći na web stranici https://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije preuzimanja dužnosti, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresirane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici https://vstv.pravosudje.ba/
Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste najnoviji prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

 Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh