Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

012/19 - Analitičar/asistent

mailprint fav manja slovaveća slova

09.02.2019.

Broj: 14-34-3-604-2/2019
Sarajevo, 09.02.2019. godine

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:


JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u 
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
Projekat unaprijeđenja rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2013


ANALITIČAR/ASISTENT

Broj oglašene pozicije:  012/19
Broj izvršilaca: Jedan (1)
Status: Ugovor o radu na određeno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Opis poslova:

 • pruža podršku savjetniku za statistiku u provođenju analiza podataka koji se odnose na predmete ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima i analiza realizacije planova za rješavanje predmeta ratnih zločina u tužilaštvima;
 • učestvuje u pripremi statističkih izvještaja;
 • vrši analizu finansijskih potreba korisnika Projekta i priprema informaciju o istom za Nadzorno tijelo u cilju davanja preporuka za usvajanje potreba sudova i tužilaštava za rad na predmetima ratnih zločina
 • sarađuje sa Odjelom za pravosudne budžete i donatorska sredstva i Odjelom za računovodstvo i finansije Sekretarijata VSTV-a BiH;
 • obavlja  sve administrativne i logističke poslove i aktivnosti u okviru djelokruga rada Projekta;
 • učestvuje u organizaciji sastanaka i drugih  događaja  planiranih u okviru Projekta;
 • priprema nacrte pisama i drugih dokumenata za provedbu aktivnosti Projekta;
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (član 10.), kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 • VSS – ekonomski smjer (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova);
 • Najmanje jedna (1) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • odlične analitičke sposobnosti;
 • odlična sposobnost izrade pisanih dokumenata;
 • dobro poznavanje MS Excela.

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);
 • original ili ovjerena kopija diplome, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);
 • uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom)

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku. Preporučeni format priloga je PDF.

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike (prijavni materijal za pozicije uposlenika), koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

ili putem pošte na adresu:
   
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 012/19“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  012/19 mora biti naveden.
Rok za prijave: 17.02.2019. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh