Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

011/19 - Savjetnik za javne nabavke i finansije

mailprint fav manja slovaveća slova

09.02.2019.

Broj: 14-34-3-603-2/2019
Sarajevo, 09.02.2019. godine

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:


JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u 
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
Projekat unaprijeđenja rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2013

SAVJETNIK ZA JAVNE NABAVKE I FINANSIJE

Broj oglašene pozicije:  011/19
Broj izvršilaca: Jedan (1)
Status: Ugovor o radu na određeno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Opis poslova:

 • izrađuje plan nabavki za krajnje korisnike Projekta - sudove i tužilaštava, po potrebi inicira izmjene plana;
 • provodi postupke javnih nabavki vezane za centralizovanu nabavku u okviru Projekta, što obuhvata: pokretanje postupka, pripremu tenderske dokumentacije, pripremu i objavu nabavke, korespondenciju sa svim subjektima, pružanje administrativne i tehničke podrške komisiji za javne nabavke, pripremu zapisnika, pripremu odluka o dodjeli ugovora/poništenju postupka, provođenje žalbene procedure, informisanje krajnjih korisnika o statusu nabavke, izradu informacija po zahtjevu revizije, kancelarijsko i arhivsko vođenje predmeta;
 • vrši evidentiranje javnih nabavki i izvještavanje o postupcima javnih nabavki;
 • priprema ugovore/okvirne sporazume i prati izvršenje istih u pogledu rokova, količine i tehničkog opisa;
 • vrši sve finansijsko-računovodstvene poslove Projekta, uključujući izradu finansijskih planova, analiza i izvještaja, praćenje izvršenja budžeta kao i evidentiranje računovodstvenih transakcija;
 • u saradnji sa šefom Odjela za finansije i računovodstvo pruža pomoć revizorskom timu;
 • obavlja i druge poslove koje mu dodijeli šef Odjela za finansije i računovodstvo i nadređeni.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (član 10.), kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 • VSS ekonomskog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na najsloženijim finansijsko-računovodstvenim poslovima za koje se traži nivo stručnosti i samostalnosti u radu
 • odlične analitičke sposobnosti kao i sposobnosti izrade pisanih dokumenata;
 • sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima;
 • poznavanje propisa o javnim nabavkama i računovodstveno-finansijskih propisa;
 • sposobnost planiranja, organizacije i implementacije zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima;
 • aktivno znanje engleskog jezika;

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);
 • original ili ovjerena kopija diplome, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);
 • uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom)

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku. Preporučeni format priloga je PDF.

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike (prijavni materijal za pozicije uposlenika), koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

ili putem pošte na adresu:
   
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 011/19“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  011/19 mora biti naveden.
Rok za prijave: 17.02.2019. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh