Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

009/19 - Rukovodilac projekta

mailprint fav manja slovaveća slova

09.02.2019.

Broj: 14-34-3-601-2/2019
Sarajevo, 09.02.2019. godine

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u 
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
Projekat unaprijeđenja rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2013

RUKOVODILAC PROJEKTA

Broj oglašene pozicije:  009/19
Broj izvršilaca: Jedan (1)
Status: Ugovor o radu na određeno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Opis poslova:

 • organizacija rada projektnog tima i vršenje nadzora nad provođenjem svih aktivnosti;
 • saradnja sa relevantnim odjelima Sekretarijata VSTV-a i projektima koji se bave predmetima ratnih zločina i drugim pitanjima povezanim sa projektnim aktivnostima;
 • izvještavanje Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na  predmetima ratnih zločina („Nadzornog tijela“), donatora, rukovodstva Sekretarijata VSTV-a BiH i Vijeća prema projektnom zadatku;
 • priprema konačnog prijedloga za raspodjelu budžetskih sredstava za potrebe provođenja projekta;
 • saradnja i održavanje redovnih sastanaka sa predstavnicima OSCE-ovog projekta za praćenje rada na predmetima ratnih zločina u cilju usklađivanja aktivnosti koje će provoditi VSTV BiH i OSCE;
 • saradnja i održavanje redovnih kontakata sa drugim donatorima u oblasti procesuiranja predmeta ratnih zločina;
 • savjetovanje rukovodstva VSTV-a BiH u vezi sa odlukama vezanim za praćenje rada  na predmetima ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima, kao što su izmjene i dopune relevantnih odluka VSTV-a BiH koje se odnose na praćenje rješavanja ove vrste predmeta;
 • saradnja sa  predsjedavajućim i članovima Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina u vezi sa podrškom koja će biti pružana ovom tijelu u okviru Projekta;
 • organizacija i koordinacija pripreme dokumenata koje razmatra Nadzorno tijelo za provođenje Državne strategije za praćenje rada na  predmetima ratnih zločina.

Pored opštih uslova propisanih članom 10., kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • VSS  pravni fakultet (VII stepen stručne spreme  ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost samostalnog odlučivanja;
 • odlične analitičke sposobnosti i sposobnosti prezentovanja;
 • odlične sposobnosti izrade pisanih dokumenata;
 • odlično znanje engleskog jezika;
 • poznavanje aktivnosti koje se odvijaju u okviru provođenja Državne strategije za rad na predmetima  ratnih zločina i nadležnosti  Nadzornog tijela;
 • odlično poznavanje pravosudnog sistema BiH i nadležnosti pravosudnih institucija;
 • poznavanje relevantnih dokumenata u oblasti ratnih zločina.

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
 • original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); i
 • uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

ili putem pošte na adresu:
   
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 009/19“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  009/19 mora biti naveden.
Rok za prijave: 17.02.2019. godine

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh