Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Unapređenje izvršnog postupka u BiH kroz saradnju Švedske agencije za izvršenje (SEA) i Radne grupe unapređenje izvršnog postupka i revizije zakona o izvršnom postupku

12.02.2021.

Komunalni predmeti čine najveći broj predmeta u sudovima u BiH, te su kao takvi u fokusu značajnih strateških dokumenata i izvještaja koje su izradili stručnjaci Evropske unije u cilju davanja prijedloga i preporuka za unapređenje izvršnog postupka. U navedenim dokumentima dati su prijedlozi za iznalaženje novog optimalnog modela faze provođenja izvršenja koji bi mogao uključivati i mogućnost izmještanja ove faze iz sudova na profesionalne izvršitelje.

Pitanje unapređenja izvršnog postupka u kontekstu pomenutih preporuka kao i otvaranje dijaloga za odabir adekvatnog modela faze provođenja izvršenja koji će biti primjenjiv u BiH bio je tema i posljednjeg sastanka Radne grupe za unapređenje izvršnog postupka i revizije zakona o izvršnom postupku. Sastanku su prisustvovali članovi Radne grupe koju čine predstavnici pravosudne zajednice, državnog i entitetskih ministarstava pravde, Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, partneri projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH - predstavnici Švedske agencije za izvršenje - SEA, Ambasade Švedske u BiH, te Delegacije EU u BiH.

Radna grupa osnovana je na inicijativu VSTV-a BiH, u skladu sa zaključcima Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, a podrška Radnoj grupi pruža se putem projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, finansiranog od strane Vlade Švedske. Fokus rada Radne grupe usmjeren je na iznalaženje odgovarajućeg modela/rješenja faze provođenja izvršenja primjenjivog u BiH i na unapređenje izvršnog postupka putem revizije zakonâ o izvršnom postupku u BiH. Za realizaciju navedenih zadataka neopodan je otvoren dijalog i  saradnja svih relevanjtnih institucija.

Važnost nastavka rada na unapređenju izvršnog postupka, prepoznali su Vlada Švedske i  VSTV BiH, uzimajući u obzir činjenicu da svi relevantni strateški dokumenti kao što su  Izvještaj Europske komisije, Zaključci sa sastanaka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, Preporuke provedene misije stručne analize u BiH o sposobnosti ispravnog provođenja sudskih građanskih i privrednih odluka, Izvještaj stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH iz Brisela, pokazuju da opće stanje izvršnog postupka u BiH nije na zavidnom nivou i da treba promjene.

Tokom dosadašnjeg rada Radne grupe, izrađeni su nacrti o izmjenama i dopunama zakona o izvršnom postupku Federacije BiH i Brčko distrikta BiH te pokrenuta zakonodavna inicijativa za usvajanje izmjena i dopuna. Također, za potrebe rada Radne grupe izrađen je i niz analiza.

Kako bi se unaprijedio izvršni postupak u BiH, ekspertsku podršku u budućem radu, članovima radne grupe, pružat će i Švedska agencija za izvršenje – SEA, a na  osnovu iskustava koje njeni eksperti imaju u provođenju izvršenja.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

sasatanak RG1.jpg

sastanak RG2.jpg