• logo
 • osnovna stranica
 • Sudska policija u
  Federaciji Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Direktor Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

  31.10.2020.


  I OPĆI PODACI:

   


  DŽENAD GROŠO,

  Direktor Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

   

   

  II OBRAZOVANJE:

  Magistar prava - Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu;

  Diplomirani pravnik (VSS) - Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu;

  Pravnik (VŠS) -  Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu;

  - Policajac tehničar za poslove bezbjednosti - Srednja policijska škola u Sarajevu.

   

   

  III DRUGI ISPITI, KVALIFIKACIJE I EDUKACIJE:

   Položen pravosudni ispit - Federalno ministarstvo pravde;

  Položen stručni ispit za sudskog policajca;

  Kurs za sudskog policajca - Policijska akademija Federalnog MUP-a u Sarajevu;

  Više kurseva i drugih osnovnih i naprednih obuka vezanih za rukovođenje u policiji, sigurnost i zaštitu osoba i objekata, policijsku taktiku, ljudsko dostojanstvo i sl.

  Više osnovnih i specijalističkih obuka organiziranih od strane domaćih i međunarodnih organizacija.

   

   

  IV RADNO ISKUSTVO:

  • Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine, počev od 04.02.1999. godine, na sljedećim radnim mjestima:

  Direktor Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (trenutno);

  Glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH;

  Zamjenik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije BiH;

  Pomoćnik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije BiH za operacije i sigurnost;

  Zapovjednik Odjeljenja sudske policije sudova Federacije BiH;

  Komandir Odjeljenja sudske policije u Vrhovnom sudu Federacije BiH;

  Sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova Federacije BiH;

  V.d. zamjenik zapovjednika u Odjeljenju sudske policija sudova Kantona Sarajevo;

  Sudski policajac u Odjeljenju sudske policija sudova Kantona Sarajevo.

   

   

  V OBJAVLJENI RADOVI:

  Knjiga „Sigurnost i pravna zaštita pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ čiji je izdavač Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a - ICITAP (autori: Vildana Helić, Katica Artuković, Dženad Grošo i Milijan Tunjić), 2014. godina;

  Stručni članak „Sigurnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ objavljen 2014. godine u časopisu za pravnu teoriju i praksu „Pravo i pravda“ (autori: Dženad Grošo, Katica Artuković i Milijan Tunjić);

  Stručni članak „Kazneni progon osoba koje ugrožavaju sigurnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ objavljen 2014. godine u časopisu za pravnu teoriju i praksu „Pravo i pravda“ (autori: Vildana Helić, Katica Artuković, Dženad Grošo i Milijan Tunjić);

  Stručni članak „Pravni i provedbeni aspekti postupanja Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u izvršenju odluka o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom“ objavljen 2017. godine u časopisu za pravnu teoriju i praksu „Pravo i pravda“ (autori: Eldan Mujanović i Dženad Grošo);

  Stručni članak „Uloga Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u sistemu krivičnog pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine“, objavljen 2018. godine u časopisu za pravnu teoriju i praksu „Pravo i pravda“ (autor: Dženad Grošo);

   

   

  VI RADNA TIJELA I ANGAŽMANI (značajnije aktivnosti u ranijem periodu ili trenutno):

  Član Radne grupe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za sigurnost pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini u skladu sa Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH;

  Edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH iz krivičnopravne oblasti i vještina (zaštita svjedoka i sigurnost pravosuđa) – period 2014 – 2019. godina;

  Zamjenski član u Komisiji za uvjetni otpust zatvorenika kojima su kaznu zatvora izrekli sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, imenovan rješenjem Federalnog ministra pravde;

  Član Komisije za pomilovanja Federalnog ministarstva pravde;

  - Predsjednik Drugostepene disciplinske komisije Sudske policije u Federaciji BiH uspostavljene rješenjem predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH;

  Predsjednik Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije BiH (više puta);

  - Predsjednik „Ad hoc“ Drugostepene disciplinske komisije za vođenje disciplinskog postupka protiv policijskog komesara Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, imenovan Odlukom Komisije za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo;

  Član Radne grupe Federalnog ministarstva pravde za izradu Zakona o sudskoj policiji Federacije BiH;

  Član Radne grupe Federalnog ministarstva pravde za izradu Pravilnika o načinu provođenja kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom u Federaciji Bosne i Hercegovine;

  Akreditovani trener Vijeća Europe iz oblasti postupanja sa osobama lišenim slobode;

  Spoljni saradnik i edukator na radionicama OSCE-a Misije u BiH na projektu Jačanje kapaciteta za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini – tema zaštita i podrška svjedocima pred pravosudnim institucijama u entitetima;

  Član Upravnog odbora projekta Vijeća Europe pod nazivom „Jačanje kapaciteta tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, avropskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini;

   

   

  VII UČEŠĆE NA SEMINARIMA, KONFERENCIJAMA I DRUGIM EDUKACIJAMA (značajnije aktivnosti):

  Kao izlagač ili učesnik sudjelovao u velikom broju stručnih konferencija i drugih edukacija iz oblasti ljudskih prava, krivičnog prava, sigurnosti i zaštite nositelja pravosudnih funkcija, poslova policije i sudske policije, planiranja i rukovođenja, zaštite svjedoka, oduzimanja nezakonito stečene imovine pribavljene krivičnim djelom, javnih nabavki i dr.,

   

   

   VIII NAGRADE I REZULTATI RADA

  U povodu prvog obilježavanja Dana Sudske policije Federacije BiH Odlukom predsjednika Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine nagrađen najvećim priznanjem u Sudskoj policiji Federacije BiH – ZLATNA ZNAČKA SUDSKE POLICIJE;

  U toku cijele radne karijere za rad i rezultate rada tokom svih godina ocjenjen najvišom ocjenom;

   

   

   

  IX OSTALO:

  učesnik i izlagač na Regionalnoj finalnoj konferenciji Zajedničkog programa EU/Vijeće Evrope ''Horizontal facility za Zapadni Balkan i Tursku''  koja je održana u Tirani;

  bio u sastavu BH delegacije koju su činili predstavnici pravosuđa i policijskih agencija iz BiH radi studijske posjete Kraljevini Španiji kojom prilikom je u vezi razmjene iskustava i pitanja vezanih za sigurnost i pravnu zaštitu pravosuđa izvršena posjeta Vrhovnom sudu Španije, Nacionalnom tužilaštvu Španije, Nacionalnoj policiji Španije i Civilnoj Gardi Španije u Madridu;

  bio učesnik Godišnje konferencije „Međunarodnog udruženja direktora za standarde provođenja zakona i obuke“ (IADLEST), održane u San Antoniju, Savezna država Teksas, SAD, na kojoj konferenciji sam imao mogućnosti  upoznavanja sa različim modelima rada i edukacije u policijskim organizacijama Sjedinjenih Američkih Država i šire, kao i novim tehnologijama koje se primjenjuju u obavljanju policijskih poslova;

  - bio član delegacije koja je u organizaciji ICITAP Programa za BiH provela studijsku posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, kojom prilikom sam imao mogućnost izvršiti neposredan uvid u organizaciju i način rada Maršalske službe Sjedinjenih Američkih Država i Ureda Šerifa u WASHINGTON D.C.;

   

   

   

   

   

  4623 PREGLEDA
  Direktor Sudske policije u Federaciji BiH
  • 1 - 1 / 1
  • 1