• logo
 • osnovna stranica
 • Sudska policija u
  Federaciji Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • O nama
 • Historijat
 • Osnivanje i historijat

  Osnivanje i historijat Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

  07.11.2024.

  Sudska policija u Federaciji Bosne i Hercegovine je uspostavljena i ustrojena u okvirima sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i kao takva ima zadatak da osigura provedbu načela nezavisnosti, nepristrasnosti i efikasnosti pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno da kao policijski organ koji čini dio sudske vlasti pravosudnim institucijama i nositeljima pravosudnih funkcija stvori neophodan sigurnosni ambijent u radu, te realizacijom naredbi pravosudnih institucija stvori druge preduslove za rad i nesmetano funkcionisanje pravosuđa, te osigura provođenje sudskih odluka.

   

  Sudska policija u Federaciji Bosne i Hercegovine je prva institucija ove vrste sa ovim modelom nadležnosti i organizacije uspostavljena u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja.

   

  Osnovana je shodno odredbi člana IV C.8.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da će se osnovati sudska policija radi pomoći sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te shodno Zakonu o sudskoj policiji u Federaciji BiH koji uređuje ovlaštenja, organizaciju, sredstva za rad, prava i obaveze, radne odnose i druga pitanja od značaja za rad Sudske policije u Federaciji BiH.

   

  Prvi Zakon o sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine donesen je 1996. godine i objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 19/96 od dana 10.10.1996. godine, pa je tako 10. Oktobar Odlukom predsjednika Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz 2019. godine, određen kao zvaničan Dan sudske policije.

   

  Prvih dvadeset službenika sudske policije su zvanično sa radom počeli dana 04.02.1999. godine, te su iste godine formirani i sa radom počeli Odjeljenje sudske policije sudova Federacije BiH, Odjeljenje sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo, Odjeljenje sudske policije sudova u Tuzlanskom kantonu i Odjeljenje sudske policije sudova u Zapadno-hercegovačkom kantonu, dok su u kasnijim godinama formirane i organizacione jedinice u sjedištu Sudske policije i svim kantonima na području Federacije Bosne i Hercegovine.

   

  Imajući u vidu da je 2003. godine provedena reforma pravosuđa i reforma krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine, 2004. godine je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji Federacije BiH koji je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 37/04, a kojim je pored ostalog bilo definisano da će pored osiguranja sudova Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine, poslove iz svoje nadležnosti izvršavati i za tužilaštva u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno za Federalno tužilaštvo i kantonalna tužilaštva.

   

  Obzirom da Zakon o sudskoj policiji Federacije BiH iz 1996. i 2004. godine u mnogome nije bio aktuelan i nije odgovarao funkciji Sudske policije u Federaciji BiH, u 2020. godini donesen je novi Zakon o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 77/20.

   

  Tako je novim zakonskim rješenjem iz 2020. godine na cjelovit način regulisan položaj, mjesto i uloga Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, a pored ostalog je definisano sljedeće:

   

  Sudska policija u Federaciji Bosne i Hercegovine je samostalni policijski organ, uspostavljena u okviru sistema sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, osnovana radi preduzimanja radnji kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg sudskog postupka i stvaranja sigurnosnih uvjeta za rad pravosudnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

   

  Sjedište Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine je u Sarajevu, a osnovne i unutrašnje organizacione jedinice Sudske policije se nalaze u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

   

  Sudskom policijom upravlja predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

   

  Sudskom policijom rukovodi direktor Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

  Sudska policija u Federaciji Bosne i Hercegovine je nadležna za obavljanje sljedećih poslova:

   

  a)      prikupljanje informacija;

  b)      dovođenje osumnjičenih, optuženih osoba, svjedoka i vještaka;

  c)      lišenje slobode osuđenih osoba i osoba kojima je određena mjera pritvora;

  d)      sprovođenje osoba lišenih slobode;

  e)      zadržavanje osoba lišenih slobode;

  f)       provođenje sudskih odluka;

  g)      fizička i tehnička zaštita objekata i imovine pravosudnih institucija i Sudske policije;

  h)      održavanje reda u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima kojim se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg postupka;

  i)       fizička i tehnička zaštita nosilaca pravosudnih funkcija, njihove imovine i članova uže porodice;

  j)       zaštita svjedoka;

  k)      izvršavanje drugih naloga pravosudnih institucija kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg postupka.

   

  Također, pored dužnosti i ovlaštenja propisanih odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i drugim procesnim zakonima, radi izvršenja poslova za koje je nadležna Sudska policija, službenik Sudske policije ima sljedeća ovlaštenja:

   

  a)      provjera i utvrđivanje identiteta osoba;

  b)      obavljanje razgovora;

  c)      izdavanje upozorenja i naredbi;

  d)      privođenje;

  e)      privremeno ograničenje slobode kretanja;

  f)       potraga za osobama i stvarima;

  g)      privremeno oduzimanje predmeta;

  h)      privremeno korištenje tuđih vozila i komunikacijskih sredstava;

  i)       ulazak u tuđi stan i druge prostorije;

  j)       pretres osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava;

  k)      pregled osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava;

  l)       upotreba sredstava prinude;

  m)   audio i video snimanje na javnim mjestima;

  n)      obrada osobnih podataka i vođenje evidencija;

  o)      postupanje sa tajnim podacima i vođenje evidencija.

   

  Pored naprijed navedenih nadležnosti i ovlaštenja od značaja je napomenuti i činjenicu da Sudska policija u Federaciji Bosne i Hercegovine, odredbama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine ima definisane nadležnosti iz kojih proizilazi da će pružati pomoć u radu Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, kao i da shodno stvarnim nadležnostima učestvuje u postupku provođenja sudskih odluka kojim se vrši oduzimanje nezakonito stečene imovine pribavljene krivičnim djelom, odnosno imovine koja se oduzima u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

   

  Sudska policija u Federaciji Bosne i Hercegovine ima sistematizirano 650 izvršilaca, odnosno službenika sudske policije, državnih službenika i namještenika, od čega je prema Budžetu Sudske policije za 2023. i 2024. godinu u prosjeku odobreno i popunjeno oko 600 radnih mjesta.

   

  Službenici sudske policije su sa ciljem izvršenja zadataka shodno zakonskim i podzakonskim propisima naoružani i opremljeni posebnom opremom i sredstvima prinude, a poslove su obavezni izvršavati i u slučaju kada izvršenje tih poslova dovodi u opasnost njihov život.

   

   

  Sudska policija u Federaciji Bosne i Hercegovine pored lično zadužene opreme i naoružanja, posjeduje i drugu sofisticiranu opremu potrebnu za izvršenje poslova iz svoje nadležnosti, kao što su namjenska službena vozila, uređaji za detekciju metala, uređaji za pregled prtljaga, uređaji za pregled osoba, sistemi video nadzora, sistem radio veze i drugo.

   

  U cilju izvršenja visoko-rizičnih i najsloženijih poslova iz djelokruga rada Sudske policije u Federaciji BiH, ustrojena je Jedinica za specijalističku podršku Sudske policije, čiji službenici su profesionalno obučeni, osposobljeni i opremljeni za izvršenje najsloženijih poslova, kao što su visoko rizična lišenja slobode, visoko rizična sprovođenja, transporti i pratnje, bliska zaštita osoba u pokretu, djelovanje u posebnim okolnostima i sl. Jedinica za specijalističku podršku je pored ostalog opremljena i dugocijevnim vatrenim oružjem, hemijskim sredstvima, sredstvima za onesposobljavanje i drugom opremom potrebnom za djelovanje u visoko-rizičnim situacijama.

   

  Pored ostalih organizacionih jedinica, u okvirima Sudske policije je ustrojena i Jedinica za sigurnost i zaštitu Sudske policije, čiji primarni zadatak je provođenje sigurnosnih procjena i pračenje stanja sigurnosti zgrada pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija, članova njihove porodice i imovine, te organizovanje pružanja mjera zaštite u odnosu na osobe čija sigurnost je ugrožena zbog obavljanja poslova. Također, navedena jedinica je nadležna i za pružanje mjera zaštite svjedoka kojim su mjere zaštite određene u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka u Federaciji Bosne i Hercegovine.

   

  4923 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1