Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odjel za pravna pitanja

Opća nadležnost Odjela za pravna pitanja

Nadležnosti Odjela za pravna pitanja proističu iz nadležnosti VSTV-a BiH definisanih Zakonom o VSTV-u BiH.

 • Odjel priprema pravna mišljenja o pitanjima koja se odnose na interese pravosuđa u cjelini i unutrašnju organizaciju i rad VSTV-a BiH; 
 • Prati zakone i druge propise od interesa za pravosuđe i priprema izvještaje; 
 • Izvršava odluke i vodi evidenciju o realizaciji odluka Vijeća; 
 • Priprema nacrte pravnih podnesaka u postupcima pred domaćim organima i sudovima u kojima učestvuje VSTV BiH.

Uloga Odjela u organizaciji i praćenju sjednica Vijeća

 • U saradnji sa zamjenikom direktora Sekretarijata, priprema dnevnog reda za sjednice u skladu sa uputama predsjednika VSTV-a BiH; 
 • Sa pravnog aspekta priprema materijala za sjednice Vijeća dostavljenih od strane drugih odjela; 
 • Slanje dnevnog reda i materijala članovima Vijeća;
 • Šef odjela i pravni savjetnici prisustvuju sjednicama Vijeća; 
 • Odjel priprema zapisnike sa sjednica Vijeća i čuva tonske zapise sa sjednica Vijeća; 
 • Realizuje zaključke Vijeća koji su u okviru nadležnosti Odjela;
 • Priprema za zamjenika direktora Sekretarijata informaciju o realizaciji svih zaključaka sa sjednice Vijeća.

Pružanje stručne i administrativne podrške Stalnoj komisiji za legislativu

 • Priprema mišljenje Stalne komisije za legislativu o nacrtima zakona koji mogu uticati na pravosuđe; 
 • Priprema mišljenja Stalne komisije za legislativu o nacrtima drugih propisa koji mogu uticati na pravosuđe; 
 • Priprema mišljenje Stalne komisije za legislativu za pokretanje incijative za usvajanje zakona od interesa za pravosuđe.

Saradnja i podrška drugim odjelima Sekretarijata VSTV-a BiH

 • Odjel analizira sa pravnog aspekta materijale koje pripremaju drugi odjeli Sekretarijata VSTV-a BiH;
 • Pruža podršku Odjelu za administraciju i kadrovsku politiku; 
 • Pruža stručnu pravnu podršku drugim odjelima Sekretarijata.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh