• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Pristup informacijama
 • Indeks registar informacija

  Indeks registar informacija pod kontrolom VSTV-a BiH

  Indeks registar informacija pod kontrolom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: „VSTV BiH/Vijeće”) sadrži podatke o vrstama informacija pod kontrolom VSTV-a BiH koje su razvrstane po organizacionim jedinicama, kao i podatke o tome gdje se i kako može pristupiti traženim informacijama.

  Svrha ovog indeks registra je da podnosiocima zahtjeva za slobodan pristup informacijama pomogne u utvrđivanju da li se tražena informacija nalazi pod kontrolom VSTV-a BiH, te da pravilno i što preciznije definišu svoj zahtjev.

  Pristup informacijama:

  Informacije pod kontrolom VSTV-a BiH u pravilu su dostupne javnosti, osim onih koje se odnose na povjerljive, tajne ili lične podatke, u skladu sa odredbama Zakona o VSTV-u BiH (), Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH („Službeni glasnik BiH” br. 28/00, 45/06, 102/09 i 100/13) i Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH” br 49/06, 76/11 i 89/11). Sam način pristupa informacijama detaljno je opisan u Vodiču za pristup informacijama VSTV-a BiH, a ukoliko je potrebno, službenik za informisanje može pružiti dodatna pojašnjenja u svakom konkretnom slučaju.

  Telefon: 033 704-604
  Fax: 707-500
  Webhttps://vstv.pravosudje.ba/ 
  E-mail: vstvbih@pravosudje.ba
  vstvpress@pravosudje.ba

  Način i oblik u kojem informacije mogu biti dostupne:

  Osim ostvarivanja neposrednog uvida u tražene informacije, iste se mogu podnosiocu zahtjeva dostaviti i elektronskim putem (putem e-mail-a) kao i putem pošte.

  Tražena informacija može biti u obliku: kopije originalnog dokumenta, tabelarnog prikaza podataka, PDF formatu, snimljena na CD (compac disc) ili kao posebno sačinjen dokument.

  Mjesto pristupa informacijama:

  Neposredni uvid u tražene informacije ostvaruje se u prostorijama VSTV-a BiH na adresi Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo.

  UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA VSTV-a BiH:

  - Kabinet Predsjedništva VSTV-a BiH

  - Sekretarijat VSTV-a BiH

  - Ured disciplinskog tužioca

  KABINET PREDSJEDNIŠTVA VSTV-a BiH:

  Kabinet pruža stručnu i administrativnu podršku Predsjedništvu VSTV-a BiH u obavljanju njegovih dužnosti u skladu sa Zakonom o VSTV-u BiH i Poslovnikom VSTV-a BiH, te raspolaže informacijama o:

  1. prvostepenim rješenjima po ZOSPI-ju
  2. sastancima i zaključcima sa sastanaka Predsjedništva VSTV-a BiH, te o članovima Predsjedništva VSTV-a BiH
  3. konferencijama, seminarima i drugim događajima na kojim prisustvuju članovi Vijeća
  4. oblasti odnosa sa javnošću

  SEKRETARIJAT VSTV-a BiH

  Sekretarijat VSTV-a BiH pruža podršku Vijeću kroz stručne, finansijske i administrativne poslove, a čine ga sljedeći odjeli:

  1. Odjel za integritet nosilaca pravosudnih funkcija
  2. Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje
  3. Odjel za unaprijeđenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima
  4. Odjel za unaprijeđenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima
  5. Odjel za imenovanje i napredovanje
  6. Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju
  7. Odjel za evropske integracije i strateško planiranje
  8. Odjel za pravna pitanja
  9. Odjel za informaciono - komunikacijsku tehnologiju
  10. Odjel za finansije i računovodstvo
  11. Odjel za upravljanje ljudskim resursima i administraciju


  ODJELI SEKRETARIJATA VSTV-a BiH:

  Odjel za Integritet nosilaca pravosudnih funkcija

  1. lični finansijski izvještaji sudija i tužilaca;
  2. statistički podaci o disciplinskim ročištima;
  3. informacije o izrečenim disciplinskim mjerama (konačne odluke);
  4. podatke o zahtjevima sudija i tužilaca za spojivost funkcija i odlukama o istim;
  5. podatke o planovima integriteta sudova i tužilaštava

  Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje

  1. statistički podaci o radu svih sudova i tužilaštava u BiH, uključujući i podatke o protoku predmeta u pojedinačnim redovnim sudovima u BiH, podatke o radu pojedinačnih tužilaštava u BiH (podaci o protoku prijava, protoku istraga i broju podignutih i potvrđenih optužnica u KT predmetima), podatke o ostvarenoj kolektivnoj normi i kolektivnom kvalitetu sudskih, odnosno tužilkačkih odluka, kao i podatke o nastupanju apsolutne i relativne zastarjelosti u sudskim i tužilačkim predemetima;
  2. statistički podaci u TCMS/CMS o postupanju tužilaštava i sudova u BiH po pojedinačnim krivičnim djelima (struktura kriminala) uključujući i statističke podatke o broju predmeta i starosti incijalnog akta u predmetima, broju tužilačkih i sudskih odluka po svim fazma krivičnog postupka, kao i statističke podatke o broju prijavljenih, osumnjičenih, optuženih, osuđenih i oslobođenih lica, odnosno statističke podatke o izrečenim sankcijama, zatima podatke o atributima procesuiranih lica, kao i lica oštećenih krivičnim djelom (pol itd.),
  3. statistički podaci u CMS o postupanju sudova u vezi sa predmetima iż parničnog, upravnog i drugih referata koji ne spadaju u krivičnu oblast, uključujući i statističke podatke o broju predmeta i starosti incijalnog akta i pravnom osnovu u predmetima, broju i vrstama sudskih odluka po svim fazma postupka, kao i statističke podatke o atributima učesnika u postupku (pol itd.),
  4. informacije u vezi sa ocjenjivanjem rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima koje uključuju informacije o primjeni kriterija za ocjenjivanje i statističke podatke o provedenom ocjenjivanju;
  5. informacije o odlukama VSTV BiH o privremenom upućivanju nosilaca pravosudnih funkcija na obavljanje dužnosti u druge pravosudne institucije.

  Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima

  1. Informacije o aktivnostima usmjerenim na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i transparentnosti rada sudova, koje VSTV BiH inicira, provodi ili u koje je uključen;
  2. Informacije o saradnji sa drugim institucijama i organizacijama iz domena rada sudova;
  3. Informacije o projektima koje finansiraju donatori, koji se odnose na rad sudova, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
   • informacije o aktivnostima usmjerenim na unapređenje efikasnosti sudova (upravljanje sudovima, upravljanje sudskim predmetima od strane sudija, upotreba ARS metoda u rješavanju sudskih sporova, reforma izvršnog postupka, unapređenje efikasnosti stečajnog postupka, implementacija SOKOP-Mal sistema), kvaliteta rada sudova (kvalitet sudskih odluka, kvalitet sudskih postupaka, sistem mentorstva za novoimenovane sudije i stručne saradnike, rodna jednakost u pravosuđu) i transparentnosti sudova (unapređenje kapaciteta sudova u pogledu transparentnosti i jačanje veze pravosuđa sa sektorom medija),
   • informacije o izgradnji i rekonstrukciji zgrada pravosudnih institucija u okviru projekata finansiranih od strane međunarodnih donatora, koje je VSTV BiH inicirao, provodio ili u koje je bio uključen,
   • informacije o primjeni Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama BiH,
  4. Informacije o obukama za osoblje sudova koje se provode u okviru projekata koje finansiraju donatori, a implementira VSTV BiH;
  5. Informacije o usvojenim budžetima sudova;
  6. Podatke iz finansijskih izvještaja sudova;
  7. Podatke o radno-pravnom statusu i primanjima administrativno-tehničkog osoblja u sudovima;
  8. Statistički pokazatelji kojim se mjeri uspješnost mjera usvojenih radi unapređenja rada sudova;

  Odjel za unapređenje efikasnosti i kvalitet rada u tužilaštvima:

  1. status realizacije zaključaka i sprovedenih mjera VSTV BiH i stalnih radnih tijela VSTV-a iz nadležnosti Odjela;
  2. informacije o uspostavljanju i održavanju saradnje sa drugim institucijama i organizacijama iz domena rada tužilaštava;
  3. informacije o saradnji VSTV BiH i stalnih radnih tijela VSTV BiH sa međunarodnim donatorima iz nadležnosti rada Odjela;
  4. podatke o usvojenim budžetima tužilaštava;
  5. podatke iz finansijskih izvještaja tužilaštava

  Odjel za imenovanje i napredovanje

  1. imena i broj imenovanih sudija, uključujući predsjednike sudova, i dodatne sudije u sve sudove na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i općinskom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine;
  2. imena i broj imenovanih glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i tužilaca u svim tužilaštvima na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine;
  3. polna i nacionalna struktura nosilaca pravosudnih funkcija na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, općinskom i osnovnom nivou.
  4. informacije o javnim konkursima za upražnjena mjesta u sudovima i tužilaštvima i broju aplikanata koji su se prijavili na pojedine konkurse.

  Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju:

  1. informacije o sudskim presudama sadržanim u bazi sudskih odluka;
  2. informacije o sadržajima web stranice OSDE-a ;
  3. informacije o radu entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca;
  4. informacije o radu Panela za ujednačavanje sudske prakse (zapisnici i tonski zapisi);
  5. informacije sadržane u Mapi ratnih zločina (sažeci).

  Odjel za europske integracije i strateško planiranje:

  1. srednjoročni planovi rada VSTV-a BiH;
  2. godišnji programi rada VSTV-a BiH i izvještaji o njihovoj realizaciji;
  3. ostali planski dokumenti i izvještaji o njihovoj realizaciji;
  4. akcioni planovi i izvještaji o realizaciji obaveza VSTV-a BiH u procesu europskih integracija.

  Odjel za pravna pitanja:

  1. informacije o sjednicama, zapisnicima, odlukama i zaključcima Vijeća
  2. informacije o realizaciji zaključaka sa sjednica Vijeća
  3. informacije o statusu zakona i drugih propisa od interesa za pravosuđe, te informacije o inicijativama i mišljenjima VSTV-a BiH u vezi sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblast pravosuđa;
  4. informacije o mandatima članova Vijeća
  5. informacije o internim aktima i propisima koje donosi VSTV BiH

  Odjel informaciono-komunikacijsku tehnologiju

  1. informacije o aktivnostima odjela i projektima koje implementira odjel, a koje se tiču upotrebe informaciono-komunikacijske tehnologije u sudovima i tužilaštvima.
  2. podatke o broju IKT službenika u sudovima i tužiteljstvima
  3. podatke o broju korisnika Pravosudnog informacionog sistema Bosne i Hercegovine
  4. podatke o stanju i brojnosti IT opreme u sudovima, tužiteljstvima i VSTV-u
  5. podatke o razvoju i uspostavi Web portala u sudovima i tužiteljstvima
  6. podatke o kreiranim, ažuriranim i održavanim bazama podataka u pravosuđu.
  7. podatke o uspostavljenoj saradnji sa drugim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH u svrhu uspostavljanja sistema razmjene podataka, projektovanja i implementacije elektronskih servisa namijenjenih građanima, pravnim licima i drugim subjektima.
  8. podatke o povezanosti sudova i tužilaštava na pravosudnu mrežu za prijenos podataka
  9. podatke o razvoju, uspostavi i funkcionalnostima sistema u okviru Pravosudnog informacionog sistema Bosne i Hercegovine

  Odjel za finansije i računovodstvo:

  1. informacije o finansijsko-materijalnom poslovanju (plate, naknade, ugovori, fakture, otpremnice, operativno-finansijski planovi, tenderska dokumenta);
  2. finansijske izvještaje i podatke o budžetu i izvršenju budžeta VSTV-a BiH;
  3. finansijske izvještaje, podatke o budžetu i izvršenju budžeta projekata i ugovore o projektima VSTV-a BiH sa donatorima, relevantne memorandume o razumijevanju, sporazume i sl.

  Odjel za upravljanje ljudskim resursima i administraciju

  1. Personalni podaci o zaposlenima (personalni dosjei zaposlenika, nacionalna i polna struktura, podaci o zaposlenju, podaci o obukama zaposlenih, podaci o prisustvu na poslu, podaci o konkursnim procedurama, ugovorima i sl.)
  2. Podaci o kancelarijskom poslovanju i administracija (lista registraturne građe, ulazni i izlazni akti, arhiva i sl.)
  3. Podaci o službenim vozilima i vožnjama

  URED DISCIPLINSKOG TUŽIOCA:

  Ured disciplinskog tužioca VSTV-a BiH vrši dužnost tužioca u skladu sa Zakonom o VSTV-u BiH, Poslovnikom VSTV-a BiH, te drugim internim aktima VSTV-a BiH, a u vezi sa navodima o povredi dužnosti sudija, tužilaca, dodatnih sudija, sudija porotnika, uključujući predsjednike sudova i glavne tužioce, te zamjenike tužilaca, kao i stručne saradnike u FBiH.

  Ured disciplinskog tužioca raspolaže sljedećim informacijama:

  1. podacima o broju pritužbi podnesenih protiv sudija, tužilaca i stručnih saradnika;
  2. podacima o podnesenim disciplinskim tužbama protiv sudija, tužilaca i stručnih saradnika;
  3. podacima o sporazumima o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti potpisani sa sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima;
  4. podacima o podnesenim zahtjevima UDT-a za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti sudija, tužilaca i stručnih saradnika;
  5. podacima o podnesenim žalbama UDT-a protiv odluka disciplinskih komisija.
  3953 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1