• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Sekretarijat
 • Odjeli Sekretarijata VSTV-a BiH
 • Odjel za finansije i računovodstvo

  Odjel za finansije i računovodstvo

  14.12.2020.

   Odjel za finansije i računovodstvo ima osnovna zaduženja:

  • Planiranje i izvršenje budžeta VSTV-a BiH i budžeta projekata, finansijsko-računovodstveni poslovi, poslovi budžetskog knjigovodstva i priprema finansijskih izvještaja uključujući pripremu dokumenta okvirnog budžeta i godišnjih budžetskih zahtjeva, pripremu i praćenje dinamike rashoda, iniciranje i pripremanje prijedloga za prestruktuiranje i preraspodjelu budžeta, sredstva tekuće rezerve, projekata višegodišnjih ulaganja i projekata posebne namjene, te pripremu dokumentacije i pružanje podrške u radu internih kontrola i revizija i eksternih revizija;
  • Planiranje i nabavka roba, usluga i radova za potrebe VSTV-a BiH i pravosudnih institucija i izvršenje ugovora;
  • Utvrđivanje, obrada zahtjeva, obračun i isplata plaća i naknada uposlenim i članovima Vijeća i drugim fizičkim licima angažiranim za izvršenje ugovorenih usluga, članovima radnih tijela, stručnjacima i sl.
  • Učešće u izradi ugovora, memoranduma o razumijevanju i drugih dokumenata, naročito ako su istim predviđene finansijske implikacije;
  • Uspostava i održavanje adekvatnog sistema finansijskog upravljanja i računovodstvene kontrole;
  • Priprema i ažuriranje internih općih i pojedinačnih akata, procedura, instrukcija, stručnih mišljenja, analitičkih, informativnih i drugih materijala iz djelokruga rada Odjela;
  • Saradnja sa nadležnim institucijama po svim pitanjima iz nadležnosti Odjela uključujući Ministarstvo finansija i trezora BiH, Agenciju za javne nabavke, Parlamentarnu skupštinu BiH, Centralnu harmonizacijsku jedinicu i institucije / subjekte nadležne za reviziju, donatorima te drugim subjektima;
  • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka, te u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
  • Pružanje stručne podrške stalnim komisijama i drugim radnim tijelima unutar VSTV-a iz nadležnosti rada Odjela;
  • Učešće u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
  • Identifikovanje, razvijanje i primjena novih i poboljšanih načina rada potrebnih za podršku razvoja Sekretarijata VSTV-a BiH i realizaciju utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
  • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.
  1079 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1