• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Aktivnosti
 • Budžeti
 • Sistem finansiranja pravosudnih institucija

  Sistem finansiranja pravosudnih institucija

  Sudovi i tužilaštva u Bosni i Hercegovini se finansiraju iz 14 različitih izvora finansiranja. Sud BiH i Tužilaštvo BiH se finansiraju iz budžeta institucija BiH, sudovi i tužilaštva u Republici Srpskoj se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, Vrhovni sud FBiH i Federalno tužilaštvo FBiH finansiraju se iz budžeta FBiH, kantonalni,općinski sudovi i kantonalna tužilaštva se finansiraju iz kantonalnih budžeta, dok se sudovi i Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH finansiraju iz budžeta Brčko Distrikta BiH.

  Zakonom o VSTV-u BiH i relevantnim zakonima o sudovima i tužilaštvima su uspostavljene procedure koje su dale određene ovlasti VSTV-u BiH u budžetskom procesu za sudove i tužilaštva:

  Tako, prema Zakonu o VSTV-u BiH, VSTV BiH:

  • učestvuje, prema vlastitoj ocjeni, u procesu izrade godišnjih budžeta za sudove i tužilaštva;
  • daje prijedloge, prema vlastitoj ocjeni, u vezi sa  godišnjim budžetom predloženim od strane državnih tijela i/ili vlada za sudove i tužilaštva; 
  • daje i iznosi, prema vlastitoj ocjeni, prijedloge za izmjenu budžeta predloženih od strane državnih organa i/ili vlada i/ili Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnim zakonodavnim organima;
  • prikuplja i analizira izvještaje, kao i potrebne informacije o budžetu i prihodima za sudove i tužilaštva kako bi se obezbijedili statistički podaci za efikasan rad sudova i tužilaštava;
  • zalaže se za adekvatno i kontinuirano finansiranje sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini;
  • nadgleda i savjetuje sudove i tužilaštva o odgovarajućim i efikasnim tehnikama i postupcima u vezi sa budžetom, upravljanjem i rukovođenjem i inicira edukaciju u tom pogledu;

  Tokom 2011. godine VSTV BiH je usvojilo preporuke za unapređenje sistema finansiranja pravosudnih instiucija u BiH, a koje se odnose na:

  1. Smanjenje fragmentiranosti u finansiranju pravosudnih institucija. Potrebno je uspostaviti jedinstveno finansiranje sudova i tužilaštava iz Federacije BiH iz budžeta Federacije BiH, kao prelazno rješenje ka uspostavljanju finansiranja svih sudova i tužilaštava u BiH iz budžeta institucija BiH. 
  2. Jačanje zakonske uloge VSTV-a BiH u procesu pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta za sudove i tužilaštva, na način da VSTV BiH bude fomralni predlagač budžeta za sudove i tužilaštva zakonodavnim organima uz obavezno mišljenje izvršnih vlasti (slično rješenju koje se primjenjuje u Brčko Distriktu BiH). Dugoročno, potrebno je jačati ulogu VSTV-a BiH u procesu izvršenja budžeta i upravljanja sredstvima odobrenim za pravosudne institucije.

  Detaljan prikaz zakonske regulative kojom su uređena pitanja koja se odnose na proces pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta sudova i tužilaštava, pregled poređenja sa drugim zemljama u Evropi, te preporuke za unapređenje sistema finansiranja sudova i tužilaštava su data u prilogu.

  Za sve informacije koje se odnose na navedena pitanja možete kontaktirati Odjel za pravosudne budžete i donatorska sredstva VSTV-a na sljedeće brojeve telefona: 033-707-562; 033-707-546; 033-707-549 i 033-704-607.

  4178 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Zakonska regulativa
  • 1 - 1 / 1
  • 1