• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Aktivnosti
 • Imenovanja
 • Faze procesa imenovanja

  Faze procesa imenovanja

  Nakon objavljivanja konkursa za sudačke i tužilačke pozicije, proces imenovanja prolazi nekoliko faza.

  Prva faza – Prijem prijava

  Nakon objavljivanja konkursa za upražnjene pozicije u pravosuđu, Odjel za imenovanja svaku prijavu zavodi u elektronsku bazu podataka . Svaka prijava se registruje pod jedinstvenim brojem. Original prijavne dokumentacije pohranjuje se u poseban dosije koji nosi i poseban broj  za svakog prijavljenog kandidata.

  Druga faza – Verifikacija prijava

  Postupak verifikacije podrazumijeva potpun pregled svake prijave. Lice zaduženo za verifikaciju vrši detaljnu provjeru svake prijave i utvrđuje da li kandidata ispunjava propisane uslove, kao  i da li prijavni materijal sadrži svu potrebnu dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjavanje traženih uslov, kao i da li postoje neke druge smetnje za imenovanja ( članstvo u političkim partijama, osuđivanost za krivična djela i sl). Prijavljeni kandidat je obavezan osigurati sve informacije kako bi se riješilo svako pitanje koje se odnosi na njegovu prijavu.

  U elektronsku bazu podataka se unose podaci iz prijavnog materijala svakog kandidata, tako da se članovima komisija, koje obavljaju intervjue sa kandidatima, uz kompletan prijavni materijal dostavljaju i odštampani obrasci na kojim je dat prikaz svih bitnih podataka koji se odnose na određenog kandidata. Na istom obrascu nalaze se izvještaji lica zaduženog za verifikaciju, kao i podaci o prijavama podnesenim Uredu disciplinskog tužioca.

  Namjena ovog obrasca je da Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (Vijeće) pruži ukupan pregled pozitivnih i negativnih detalja u vezi sa svakim kandidatom.

  Treća faza - Razmatranje prijava od strane nadležnih podvijeća

  Nadležna podvijeće za predlaganje kandidata, sastavljeno od članova Vijeća, od Odjela za imenovanja dobija listu sa imenima svih kandidata koji su se prijavili za određenu poziciju. Pored imena prijavljenih kandidata, na listi se nalaze i osnovni podaci o kandidatima, relevantnim za provođenje dalje procedure.  Podvijeće vrši selekciju kandidata i odlučuje koje kandidate treba pozvati na kvalifikaciono i pismeno tetiranje, a koje kandirate treba direktno pozvati na naintervju, u skladu sa Poslovnikom VSTV-a i Pravilnikom o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandiata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine.

  Četvrta faza- predlaganje kandidata i konačno donošenje odluke o imenovanju

  Nakon provedene procedure ( kvalifikaciono i pismeno testiranje, te provođenje intervjua), nadležna podvijeća dostavljaju Vijeću prijedlog kandidata za imenovanje za svaku raspisanu poziciju. Konačnu odluku o svakom imenovanju donosi Vijeće.

  Vijeće odlučuje o svakom imenovanju pojedinačno, a u odluci se kratko obrazlažu razlozi kojima se Vijeće rukovodilo prilikom imenovanja, te se navodi dan preuzimanja dužnosti. Prije preuzimanja dužnosti, osoba imenovana na pravosudnu funkciju, daje svečanu izjavu usmeno pred predsjednikom Vijeća ili članom Vijeća kojeg ovlasti predsjednik.

  Odluka o imenovanju se objavljuje u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.

  16975 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1