Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

mailprint fav manja slovaveća slova

06.02.2019.

Broj: 14-34-3-329-3/2019
Sarajevo, 06.02.2019. godine


Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05, 102/09 i 9/15) i člana 15. stav 5. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 32/07, 48/07 i 15/08), te Odluke o prijemu pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine broj: 14-34-3-329-2/2019 od 24.01.2019. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje: 

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine


1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa 
završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog
fakulteta – jedan (1) izvršilac
2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik
sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog
fakulteta – jedan (1) izvršilac

Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.


Opis poslova:
Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.

Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava sljedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:
 • da ima navršenih 18 godina, 
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, 
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:
 • Za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 1. završen Pravni fakultet – diplomirani pravnik ili završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta, 
 • Za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 2. završen Ekonomski fakultet – diplomirani ekonomist ili završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta, 
 • Da nema ostvaren radni staž duži od jedne godine i više u struci nakon diplomiranja.
Uz prijavu (Aplikacija za posao u VSTV BiH) za javni oglas za prijem pripravnika kandidati su obavezni dostaviti:
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 • Original ili ovjerena kopija - diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, odnosno nostrifikovane diplome u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini (kada strana diploma mora biti nostrifikovana);
 • Dokaz da nema ostvaren radni staž  od jedne (1) godine i više  nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – bez obzira da li imaju staža ili ne) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registrovan u podacima matične evidencije PIO/MIO (ovjerene kopije ne starije od 15 dana);
Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:
Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog zanimanja za koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

Procedura izbora
Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.

Osobe koje se žele prijaviti obavezno moraju ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i dostaviti ga, sa traženim dokumentima, putem pošte preporučeno na adresu: 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
„Javni oglas za prijem pripravnika“
Ul. Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za prijave: 21.02.2019. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh