Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

11.02.2019.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama  Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list dana 11. Februara 2019 i ostaje otvoren do  26. Februara 2019.

Broj: 04-07-3-627-1/2019
Datum:08.02.2019. godine

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1, i 2.  Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), te članom 4. stav 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/05, 22/09 i 55/13), VSTV Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje:  

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA
1. Troje (3) sudija, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine;

Rukovodne pozicije:

2. Glavni tužilac, Okružno tužilaštvo u Doboju
3. Predsjednik suda, Kantonalni sud Sarajevskog kantona 
4. Predsjednik suda, Općinski sud u Ljubuškom
5. Predsjednik suda, Općinski sud u Velikoj Kladuši
6. Predsjednik suda, Općinski sud u Srebreniku
7. Predsjenik suda, Općinski sud u Zenici
8. Predsjednik suda, Osnovni sud u Modriči
9. Dva (2) zamjenika glavnog tužioca, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona
10. Zamjenik glavnog tužioca, Okružno tužilaštvo u Bijeljini
11. Zamjenik glavnog tužioca, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu
12. Zamjenik glavnog tužioca, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona

Sudije:

13. Jedan (1) sudija, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine 
14. Dvoje (2) sudija, Kantonalni sud Kantona Sarajevo 
15. Jedan (1) sudija, Kantonalni sud Kantona 10-Livno 
16. Jedan (1) sudija, Kantonalni sud Hercegovačko-neretvanskog kantona
17. Jedan (1) sudija, Okružni sud u Bijeljini 
18. Jedan (1) sudija, Okružni sud u Banja Luci
19. Jedan (1) sudija, Općinski sud Sanski Most 
20. Četiri (4) sudije, Općinski sud u Sarajevu 
21. Dvoje (2) sudija, Općinski sud u Mostaru 
22. Jedan (1) sudija, Općinski sud u Zenici 
23. Dvoje (2) sudija, Općinski sud u Bihaću 
24. Jedan (1) sudija, Općinski sud u Lukavcu 
25. Jedan (1) sudija, Općinski sud u Srebreniku
26. Jedan (1) sudija, Općinski sud u Livnu
27. Jedan (1) sudija, Osnovni sud u Banja Luci 
28. Jedan (1) sudija, Osnovni sud u Bijeljini 
29. Jedan (1) sudija, Osnovni sud u Zvorniku 
30. Dvoje (2) sudija, Okružni privredni sud u Banja Luci

Tužioci: 

31. Jedan (1) tužilac, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
32. Jedan (1) tužilac, Republičko tužilaštvo Republike Srpske – posebno odjeljenje
33. Dva (2) tužioca, Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona 

Dodatne sudije: 

34. Jedan (1) dodatni sudija, Kantonalni sud Kantona Sarajevo
35. Dvoje (2) dodatnih sudija, Općinski sud u Sarajevu 
36. Jedan (1) dodatni sudija, Općinski sud u Tuzli 
37. Jedan (1) dodatni sudija, Osnovni sud Teslić
38. Dvoje (2) dodatnih sudija, Općinski sud u Gradačcu 

Stručni saradnici: 
39. Jedan (1) stručni saradnik, Općinski sud u Mostaru 
40. Jedan (1) stručni saradnik, Općinski sud u Livnu
41. Jedan (1) stručni saradnik, Općinski sud u Zavidovićima 
42. Dva (2) stručna saradnika, Općinski sud u Tuzli  
43. Jedan (1) stručni saradnik, Općinski sud u Širokom Brijegu 
44. Jedan (1) stručni saradnik, Općinski sud u Zenici

Poništava se dio Javnog konkursa, broj: 04-07-3-2700-1/18 od 16.08.2018. godine, pozicija: „Predsjednik Općinskog suda u Srebreniku“

Poništava se dio Javnog konkursa, broj: 04-07-3-3142-1/2017, od 16.9.2017. godine, pozicija:
 „Dvoje (2) sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine“.

Poništava se dio Javnog konkursa, broj:  04-07-3-2038-1/16 od 11.07.2016.godine, pozicija: 
„Jedan (1) sudija  Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“ 

Poništava se dio Javnog konkursa, broj: 04-07-2-3146-1/15 od 26.10.2015. godine, pozicija
„Jedan (1) sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine


OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:
 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.
POSEBNI USLOVI

Kandidati za Ustavni sud Federacije BiH shodno članu IV.C.2.5 Ustava Federacije BiH trebaju biti istaknuti pravnici najviših moralnih kvaliteta.

Prilikom procjene kvalifikacija i davanja prijedloga nadležnom organu za imenovanje sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 24. Zakona, VSTV BiH uzima u obzir i slijedeće kriterije:
 • godine radnog iskustva koje kandidat ima u radu kao sudija, tužilac, advokat ili drugo relevantno pravno iskustvo nakon položenog pravosudnog ispita;
 • akademsko iskustvo i dostignuća kandidata;
 • ostale informacije koje Vijeće smatra relevantnim za podobnost kandidata da radi kao sudija datog ustavnog suda.
Vijeće može predložiti da profesori i docenti pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini iz predmeta navedenih u članu 24. stav 3. Zakona, budu imenovani za sudiju ustavnog suda bez položenog pravosudnog ispita, pod uslovom da imaju deset (10) godina iskustva u radu kao profesori ili docenti.

Pored osnovnih uslova, prijavljeni kandidati na pozicije pod rednim brojevima od 2 do 43 moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo shodno odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, te odredbama člana 43. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13).

Kandidati za dodatne sudije moraju ispunjavati profesionalne uslove za sudije onog suda u koji se imenuju.

Prilikom procjene kvalifikacija za raspisane pozicije, pod rednim brojem od 2 do 44 Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i ugled;
 • Iskustvo i stručna sprema  za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca.
 • Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.
Shodno odredbama člana 34. stav 1. tačka g) Poslovnika VSTV-a BiH postoji potreba za imenovanjem sudija u 
 • Kantonalni sud Kantona Sarajevo – građanski referat,
 • Okružni sud u Bijeljini  – parnični odnosno izvršni referat,
 • Okružni sud u Banja Luci – prvostepeni krivični referat Krivično-prekršajnog i Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala,
 • Kantonalni sud Kantona 10, Livno - građanski referat,
 • Kantonalni sud Hercegovačko-neretvanskog kantona – građanski referat,
 • Kantonalni sud Sarajevskog kantona, dodatni sudija – građanski refereat.
NAPOMENA: U skladu sa članom 54b. stav (3) Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17 i 41/18) , a u vezi sa članom 28. stav (2) Zakona o VSTV-u BiH za poziciju predsjednika suda može se prijaviti samo kandidat koji je sudija tog suda. 

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac koji se nalazi na web stranici VSTV BiH.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od šest mjeseci, te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija, za pozicije stručnih saradnika.

Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom.

Kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu.
Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o postupku testiranja mogu pronaći na web stranici https://vstv.pravosudje.ba/ 

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije polaganja svečane zakletve, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici https://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama

Neblagovremene i nepotpune prijave, odnosno prijave podnesene na neodgovarajućem obrascu, neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Hrvatskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

 

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

24.09.2018.

Napomena: Konkurs je otvoren do 09.10.2018.

Broj: 04-07-3-2987-1/2018
Datum: 21.09.2018. godine

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1, i 2.  Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), te članom 4. stav 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/05, 22/09 i 55/13), VSTV Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje: 

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

 1. Jedan (1) tužilac u Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Jedan (1) sudija u Kantonalnom sudu u Mostaru
 3. Četiri (4) sudije u Kantonalnom sudu u Tuzli
 4. Jedan (1) sudija u Osnovnom sudu u Srebrenici
 5. Jedan (1) sudija u Općinskom sudu u Kaknju
 6. Dvoje (2) sudija u Osnovni sud Brčko distrikta BiH
 7. Jedan (1) sudija u Osnovnom sudu u Trebinju
 8. Jedan (1) sudija u Osnovnom sudu u Mrkonjić Gradu
 9. Jedan (1) tužilac u Okružnom tužilaštvu u Trebinju
 10. Jedan (1) stručni saradnik u Općinskom sudu u Sarajevu,
 11. Jedan (1) stručni saradnik u Općinskom sudu u Sanskom Mostu

1. PONIŠTAVA SE dio Javnog konkursa, broj 04-07-3-2402-1/2018, objavljen dana 16.07.2018.  godine u dnevnim novinama: Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list, a koji se odnosi na  poziciju:

 • Troje (3) dodatnih sudija u Kantonalnom sudu u Tuzli

OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.

POSEBNI USLOVI

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, čl. 27, 28, 30 i 31. te odredbama člana 43. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13).

Prilikom procjene kvalifikacija za ostale raspisane pozicije, Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i
  ugled;
 • Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.

Shodno odredbama člana 34. stav 1. tačka g) Poslovnika VSTV-a BiH postoji potreba za imenovanjem sudija u

 • Kantonalni sud u Mostaru na građanskom refereatu i
 • Kantonalni sud u Tuzli i to : 3 sudija na drugostepeni parnični referat, a 1 sudija na referat upravnog spora.

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od šest mjeseci, te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija, za pozicije stručnih saradnika.

Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom.

Napominjemo da kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu.

  Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o postupku testiranja mogu pronaći na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije preuzimanja dužnosti, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti ovdje

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste najnoviji prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Hrvatskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

 

Javni konkurs za upražnjena mjesta br. 04-07-3-2700-1/18

16.08.2018.

Napomena: Konkurs je otvoren do 31.08.2018.


Broj: 04-07-3-2700-1/18

Datum: 16.08.2018.

 

U skladu sa članom 36., a u vezi sa članom 17. st. 1. i 2. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04,  93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine objavljuje: 

 

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA


1.           Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine,

2.           Dva (2) Zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine,

3.           Glavni tužilac Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine,

4.           Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona,

5.           Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona,

6.           Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Goražde,

7.           Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona,

8.           Glavni tužilac Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu,

9.           Glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH,

10.        Zamjenik glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona,

11.        Zamjenik glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 – Livno,

12.        Predsjednik Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu,

13.        Predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikta BiH,

14.        Predsjednik Općinskog suda u Srebreniku,

15.        Predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varoši,

16.        Predsjednik Osnovnog suda u Doboju,

17.        Predsjednik Osnovnog suda u Derventi,

18.        Predsjednik Općinskog suda u Čapljini,

19.        Predsjednik Osnovnog suda u Foči,

20.        Predsjednik Općinskog suda u Konjicu,

21.        Predsjednik Općinskog suda u Sanskom Mostu,

22.        Jedan (1) sudija u Osnovnom sudu u Sokocu,

23.        Jedan (1) sudija u Općinskom sudu u Cazinu i

24.        Jedan (1) dodatni sudija u Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH.

 

Poništava se dio Javnog konkursa, broj: 04-07-3-2402-1/2018, objavljen dana 16.7.2018. godine u dnevnim novinama: Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list, a koji se odnosi na poziciju:

 

-    redni broj 20. „Jedan (1) tužilac u Kantonalnom tužilaštvu u Livnu“.

 

OSNOVNI USLOVI

 

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o VSTV-u BiH):

·      Da je državljanin Bosne i Hercegovine;

·      Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;

·      Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;

·      Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.

 

POSEBNI USLOVI

 

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano čl. 26., 28., 29., 30., 31. i 32. Zakona o VSTV-u BiH.

Kandidati za dodatne sudije moraju ispunjavati profesionalne uslove za sudije onog suda u koji se imenuju.

 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata, Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

·      Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;

·      Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;

·      Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;

·      Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;

·      Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;

·      Komunikativnost;

·      Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i ugled;

·      Iskustvo i stručna sprema za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca.

 

NAPOMENA: U skladu sa članom 54b. stav (3) Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17 i 41/18 – u daljem tekstu: Poslovnik VSTV-a BiH), a u vezi sa članom 28. stav (2) Zakona o VSTV-u BiH za poziciju predsjednika suda može se prijaviti samo kandidat koji je sudija tog suda.

 

Shodno odredbama člana 34. stav 1. tačka g) Poslovnika VSTV-a BiH postoji potreba za imenovanjem dodatnog sudije u Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH sa iskustvom u radu na parničnom referatu.

 

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopiju diplome, kopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ne stariju od šest mjeseci i dokaz o potrebnom radnom iskustvu (potvrdu ili uvjerenje).

Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom.

Napominjemo da kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu.

 

   Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o postupku testiranja mogu pronaći na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

 

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije preuzimanja dužnosti, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju Zakonom propisane uslove će se odbaciti.

 

Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste najnoviji prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Hrvatskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

 

Javni konkurs za upražnjena mjesta br. 04-07-3-2402-1/2018

16.07.2018.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama  Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list dana 16.07.2018 i ostaje otvoren do  31.07.2018.

Broj: 04-07-3-2402-1/2018
Datum: 10.07.2018. godine

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1, i 2.  Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), te članom 4. stav 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/05, 22/09 i 55/13), VSTV Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje: 

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

 1. Dvoje (2) sudija u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Dvoje (2) sudija u Kantonalnom sudu u Mostaru,
 3. Troje  (3) sudija u Kantonalnom sudu u Bihaću,
 4. Šest   (6) sudija u Kantonalnom sudu u Sarajevu,
 5. Dvoje (2) sudija u Okružnom sudu u Banja Luci,
 6. Jedan (1) sudija u Općinskom sudu u Sarajevu,
 7. Jedan (1) sudija u Općinskom sudu u Lukavcu,
 8. Jedan (1) sudija u Općinskom sudu u Tuzli,
 9. Jedan (1) sudija u Općinskom sudu u Cazinu,
 10. Jedan (1) sudija u Općinskom sudu u Bihaću,
 11. Jedan (1) sudija u Općinskom sudu u Mostaru,
 12. Jedan (1) sudija u Osnovnom sudu u Tesliću,
 13. Jedan (1) sudija u Osnovnom sudu u Sokocu,
 14. Jedan (1) sudija u Osnovnom sudu u Višegradu,
 15. Jedan (1) dodatni sudija u Osnovnom sudu u Gradišci,
 16. Jedan (1) dodatni sudija u Osnovnom sudu u Velikoj Kladuši,
 17. Troje   (3) dodatnih sudija u Kantonalnom sudu u Tuzli,
 18. Jedan (1) tužilac u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine,
 19. Jedan (1) tužilac u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu,
 20. Jedan (1) tužilac u Kantonalnom tužilaštvu u Livnu,
 21. Jedan (1) tužilac u Kantonalnom tužilaštvu u Širokom Brijegu,
 22. Dva    (2) tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru,
 23. Jedan (1) stručni saradnik u Općinskom sudu u Cazinu,
 24.  Jedan (1) stručni saradnik u Općinskom sudu u Livnu i
 25. Jedan (1) stručni saradnik u Općinskom sudu u Tuzli.

 

 1. PONIŠTAVA SE dio Javnog konkursa, broj 04-07-3-3142-1/2017, objavljen dana 16.10.2017. godine u dnevnim novinama: Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list, a koji se odnosi na poziciju:
 • redni broj 5. Predsjednik Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu.

 

      2. PONIŠTAVA SE dio Javnog konkursa, broj 04-07-3-3751-1/2017, objavljen dana     
          07.12.2017. godine u dnevnim novinama: Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list, a koji
          se odnosi na pozicije:

 • redni broj 1. Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine,
 • redni broj 2. Dva (2) Zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine,
 • redni broj 3. Predsjednik Općinskog suda u Srebreniku,
 • redni broj 4. Predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varoši.

 

      3. PONIŠTAVA SE dio Javnog konkursa, broj 04-07-3-4014-1/2017, objavljen dana
          27.12.2017. godine u dnevnim novinama: Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list, a koji
          se odnosi na pozicije:

 • redni broj 1. Glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH,
 • redni broj 2. Predsjednik Općinskog suda u Čapljini,
 • redni broj 3. Predsjednik Osnovnog suda u Foči.

 

      4. PONIŠTAVA SE dio Javnog konkursa, broj 04-07-3-871-1/2018, objavljen dana
          26.02.2018. godine u dnevnim novinama: Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list, a koji
          se odnosi na poziciju:

 • redni broj 1. Predsjednik Općinskog suda u Konjicu.


OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.

POSEBNI USLOVI

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, čl. 23, 28 i 33. te odredbama člana 43. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13).

Prilikom procjene kvalifikacija za ostale raspisane pozicije, Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i
  ugled;
 • Iskustvo i stručna sprema  za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca.
 • Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Kandidati za dodatne sudije moraju ispunjavati profesionalne uslove sudije onog suda u koji se imenuju.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od šest mjeseci, te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija, za pozicije stručnih saradnika.

Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom.

Napominjemo da kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu.

  Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno
  odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije
  nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o
  postupku testiranja mogu pronaći na web stranici
http://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije preuzimanja dužnosti, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

 Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni konkurs za upražnjena mjesta br. 04-07-3-1045-1/2018

12.03.2018.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama  Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list dana 12.03.2018 i ostaje otvoren do  27.03.2018.

Broj: 04-07-3-1045-1/2018
Datum: 08.03.2018. godine

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1, i 2.  Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), te članom 4. stav 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/05, 22/09 i 55/13), VSTV Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje: 

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

 1. Dvoje (2) sudija u Općinski sud u Sarajevu
 2. Jedan (1) dodatni sudija u Sud Bosne i Hercegovine
 3. Jedan (1) stručni saradnik u Općinski sud u Ljubuškom

OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.

POSEBNI USLOVI

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, čl. 23, 28 i 33. te odredbama člana 43. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13).

Prilikom procjene kvalifikacija za ostale raspisane pozicije, Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i
  ugled;
 • Iskustvo i stručna sprema  za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca.
 • Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Kandidati za dodatne sudije moraju ispunjavati profesionalne uslove sudije onog suda u koji se imenuju.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od šest mjeseci, te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija, za pozicije stručnih saradnika.

Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom.

Napominjemo da kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu.

  Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno
  odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije
  nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o
  postupku testiranja mogu pronaći na web stranici
https://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije preuzimanja dužnosti, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici https://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

 Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Hrvatskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

 

Javni konkurs za upražnjena mjesta br. 04-07-3-871-1/2018

27.02.2018.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama  Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list dana 26.02.2018 i ostaje otvoren do  13.03.2018.

Broj: 04-07-3-871-1/2018
Datum: 26.02.2018. godine

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1, i 2.  Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), te članom 4. stav 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/05, 22/09 i 55/13), VSTV Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje: 

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

 1. Predsjednik Općinskog suda u Konjicu
 2. Četvoro (4) sudija u Sud Bosne i Hercegovine
 3. Četvoro (4) tužilaca u Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
 4. Dvoje (2) sudija u Vrhovni sud Republike Srpske
 5. Troje (3) sudija u Vrhovni sud Federacije  Bosne i Hercegovine
 6. Jedan (1) sudija u Okružni privredni sud u Bijeljini
 7. Jedan (1) sudija u Kantonalni sud Zeničko-dobojskog kantona
 8. Jedan (1) sudija u Kantonalni sud Hercegovačko-neretvanskog kantona
 9. Jedan (1) stručni saradnik u Općinski sud u Mostaru

Poništava se dio Javnog konkursa, broj 04-07-3-1635-1/2016, objavljen dana 30.5.2016. godine u dnevnim novinama: Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list, a koji se odnosi na poziciju:

1. Tri ( 3) tužioca u Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Poništava se dio Javnog konkursa, broj 04-07-3-2618-1/2016, objavljen dana 27.09.2016. godine u dnevnim novinama: Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list, a koji se odnosi na poziciju:

1. Jedan (1) tužilac u Tužilaštvo Bosne i Hercegovine


Poništava se dio Javnog konkursa, broj 04-07-3-3316-1/2016, objavljen dana 06.12. 2016. godine u dnevnim  novinama: Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list, a koji se odnosi na poziciju

1. Četiri (4) sudije u Sud Bosne i Hercegovine

OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.


POSEBNI USLOVI

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, čl. 23, 25, 27 i 29, te odredbama člana 43. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13).

Prilikom procjene kvalifikacija za ostale raspisane pozicije, Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i
  ugled;
 • Iskustvo i stručna sprema  za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca.
 • Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od šest mjeseci, te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija, za pozicije stručnih saradnika.

Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom.

Napominjemo da kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu.

  Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno
  odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije
  nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o
  postupku testiranja mogu pronaći na web stranici
https://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije preuzimanja dužnosti, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici https://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

 Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Hrvatskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh