Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

043/19 - PRAVNI SAVJETNIK ZA KVALITET PRAVOSUĐA

07.12.2019.

Broj: 14-34-3-3737-2/2019
Sarajevo, 07.12.2019. godine 

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje: 

JAVNI OGLAS 
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u  
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Projekat unaprijeđenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH-druga faza-ICEA i Projekat unaprijeđenja kvaliteta pravosuđa

PRAVNI SAVJETNIK ZA KVALITET PRAVOSUĐA

Broj oglašene pozicije:  043/19
Broj izvršilaca: 1
Status: ugovor o radu na određeno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca
Rok za prijave: 16.12.2019. godine

Opis poslova:
 • vrši analizu poslovnih procesa i poduzima aktivnosti u cilju unapređenja upravljanja  sudovima po instrukcijama rukovodioca projekta, a u saradnji s osobljem projekta i konsultantima angažiranim od strane projekta;
 • predlaže konkretne mjere, na temelju izvršenih analiza, s ciljem povećanja efikasnosti i unapređenja radnih procesa;
 • učestvuje u unapređenju postupka imenovanja , ocjenjivanja i promicanja sudija; 
 • učestvuje u aktivnostima usmjerenim na procjenjivanje nezavisnosti, odgovornosti i kvaliteta pravosuđa u skladu sa projektnim zadacima;
 • radi na pravnim i praktičnim pitanjima u vezi sa problemom efikasnosti pravosuđa i neriješenih predmeta, pitanja poboljšanja kvaliteta sudskih odluka, uvođenja mentorskih sistema za novoimenovane sudije te samostalno predlaže mjere čija implementacija može doprinijeti unapređenju efikasnosti pravosuđa i smanjenju broja neriješenih predmeta u sudovima;
 • priprema stručne materijale za sastanke radnih grupa, stalnih komisija stručnih i drugih specijaliziranih timova koji se bave problematikom u vezi unapređenja efikasnosti i kvaliteta pravosuđa i smanjenja broja neriješenih predmeta;
 • redovito izvještava rukovodioca projekta o poduzetim mjerama i aktivnostima u sudovima te predlaže određena rješenja; 
 • obavlja i druge zadatke po nalogu rukovodioca projekta.

Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
 • VSS, pravnog smjera (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • položen pravosudni ispit - poželjno; 
 • napredno poznavanje pravosudnog sistema u BiH, te propisa koji reguliraju procese imenovanja, ocjenjivanja edukacije i praćenja rada nositelja pravosudnih funkcija u BiH; 
 • napredno poznavanje pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju nadležnosti i rad pravosudnih institucija;
 • napredno poznavanje formalno pravnih propisa;
 • sposobnosti pripremanja pravnih dokumenata i prezentiranja;
 • napredno poznavanje engleskog jezika; 
 • napredno poznavanje informacionih tehnologija;   
 • sposobnost pismenog i usmenog izražavanja;   
 • sposobnost izvršavanja zadataka u zadanim rokovima;   
 • sposobnost poduzimanja osobne inicijative i kreativnost;   
 • diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
 • posjedovanje kompetencija: pravno analitičke sposobnosti, komunikacija i timski rad.
Uz prijavu (obavezni prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike) na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:
 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
 • Original ili ovjerena kopija svjedočanstva/diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome/svjedočanstva), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma/svjedočanstvo mora biti nostrifikovana/o (dokaz o nostrifikaciji); i
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).
U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Zahtijevani format je .PDF). 

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

ili putem pošte na adresu:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 043/19“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  043/19 mora biti naveden.
Rok za prijave: 16.12.2019. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

DJELIMIČNO PONOVLJENI JAVNI OGLAS za angažman 1 pravnog stručnjaka

05.12.2019.

Broj: 14-16-4-1940-60/2019
Sarajevo, 05.12.2019. godine

Na osnovu člana 6. Pravilnika o ugovorima o djelu, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine objavljuje


DJELIMIČNO PONOVLJENI JAVNI OGLAS
za angažman 1 pravnog stručnjaka za sudsku praksu po ugovoru o djelu za potrebe implementacije aktivnosti komponente 1.3.1. Projekta „Jačanje odjeljenja za sudsku praksu, odnosno evidenciju sudske prakse u okviru Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana – IPA 2017“


OPIS AKTIVNOSTI IZABRANIH PRAVNIH STRUČNJAKA ZA SUDSKU PRAKSU

Visoko sudsko i tužilačko Vijeće BiH (VSTV BiH), u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ – IPA 2017 (u nastavku: Projekat), provodi niz aktivnosti koje za cilj imaju povećanje ukupne djelotvornosti pravosuđa u BiH, te povećanje povjerenja javnosti u pravosudni sistem države, kao i povećanje odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u BiH radi pružanja boljih usluga građanima i privrednim subjektima.

Jedna od planiranih aktivnosti u okviru Projekta je i komponenta „Jačanje odjeljenja za sudsku praksu, odnosno evidenciju sudske prakse“, i to u ciljnom sudu Vrhovni sud Republike Srpske (Aktivnost 1.3.1). 

SUD

BROJ STRUČNJAKA

Vrhovni sud RS

1

Ukupno

1


OPIS POSLOVA PRAVNOG STRUČNJAKA ZA SUDSKU PRAKSU KOJI ĆE BITI ANGAŽOVAN NA REALIZACIJI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Pravni stručnjak za sudsku praksu će, u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima i potpisanim ugovorima o djelu, uz koordinaciju aktivnosti od strane projektnog osoblja VSTV-a te u skladu sa pravilima i internim procedurama ciljnih sudova obavljati sljedeće poslove:
 • pomagati sudijama u evidentiranju stavova iz odluka Suda i njihovom sistematiziranju prema utvrđenim kriterijima;
 • pretraživati evidentiranu sudsku praksu i stavove za potrebe sudija;
 • pomagati u izboru sudske prakse za objavu u bazi odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV BiH i na web stranicama sudova, te u izradi publikacija o sudskoj praksi;
 • po potrebi pratiti praksu i drugih relevantnih sudova; 
 • pomagati predsjedniku odjeljenja u organizaciji sastanaka Odjeljenja;
 • nakon uspostave metodologije za identifikovanje najčešćih grešaka nižestepenih sudova, radi identifikacije tema za edukaciju, obavještavati šefa odjela sudske prakse, odnosno sudiju Suda BiH koji je zadužen za evidenciju sudske prakse;
 • provoditi druga pravna istraživanja i analize; 
 • obavljati druge pravne poslove vezane za evidentiranje sudske prakse i  potrebe Odjeljenja. 
 • podnositi mjesečni izvještaj o izvršenim poslovima u tekućem mjesecu predsjedniku Odjeljenja za sudsku praksu/evidenciju sudske prakse, odnosno sudiji koji je zadužen za evidenciju sudske prakse.
TRAJANJE ANGAŽMANA I NAKNADA

Angažman Pravnog stručnjaka za sudsku praksu je predviđen za potrebe realizacije projektnih aktivnosti u kontinuitetu za vrijeme trajanja Projekta, odnosno do 31.08.2021. godine, prema planu i dinamici utvrđenoj projektnim prijedlogom i internim aktima VSTV BiH. Angažman pravnog stručnjaka će biti vezan za radno vrijeme Odjeljenja za sudsku praksu ciljnog suda, na lokaciji suda ili na terenu po nalogu nadležnog sudije ili rukovodioca Odjeljenja za sudsku praksu.

Naknada, prava i obaveze lica koja se angažuju za potrebe ove aktivnosti bliže se regulišu ugovorom o djelu, u skladu sa opštim aktima VSTV BiH.

Potpisivanjem ugovora, pravni stručnjaci će se obavezati da će ispuniti sve obaveze koje su predmet ugovora i to u zadanom roku.

PRAVO UČEŠĆA U JAVNOM OGLASU IMAJU FIZIČKA LICA KOJA ISPUNJAVANJU SLIJEDEĆE USLOVE:
 • VSS, pravni fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);
 • položen pravosudni ispit;
 • Najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim pozivom); 
 • Ponuđači također trebaju imati radno iskustvo u radu na sudskim predmetima ili iskustvo u zastupanju pred sudovima;
 • napredno poznavanje rada na računaru;
 • poznavanje engleskog i/ili drugih službenih jezika EU (poželjno);
 • poznavanje rada međunarodnih sudova (poželjno);
 • odlične pravno analitičke sposobnosti  i sposobnost pisanog izražavanja;
 • sposobnosti timskog rada i razvijene vještine socijalne interakcije;
 • sposobnost planiranja;
 • sposobnosti pripremanja pravnih dokumenata i prezentiranja;
PONUDA TREBA SADRŽAVATI: 
 • motivaciono pismo;
 • uvjerenje/potvrdu o stečenom radnom iskustvu u struci od najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. Pored uvjerenja/potvrde, kandidati mogu dostaviti i druge dokaze o traženoj vrsti radnog iskustva;
 • diplomu o završenom fakultetu (ovjerena kopija); u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (ovjerena kopija);
 • obrazac ponude (popuniti Aneks 1);
 • biografiju (popuniti Aneks 2).
Ponuđači, odnosno osobe sa gore navedenim kvalifikacijama, obavezne su ispuniti Aneks 1 i Aneks 2, koji se nalaze na stranici: https://vstv.pravosudje.ba pored teksta oglasa i uz kopiju diplome, potvrdu o stečenom radnom iskustvu i ostale zahtijevane dokaze (zahtijevani format priloga je .PDF), dostaviti isključivo putem email-a na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba najkasnije do 15.12.2019. godine do 16:00 sati, sa naznakom „Prijava na javni oglas za angažman 1 pravnog stručnjaka za sudsku praksu“.  

Izbor pravnog stručnjaka će se izvršiti nakon obavljenog testa i/ili intervjua. Samo ponuđači koji ispunjavaju tražene uslove će biti pozvani na testiranje/intervju.

Samo kvalifikovani kandidati, odnosno kandidati koji se ocijene najpovoljnijim u smislu rezultata testa/intervjua, referenci, odnosno radnog iskustva, poznavanja engleskog ili drugog službenog jezika u EU i drugih bitnih elemenata predmetnog javnog poziva, će biti pozvani da dostave finansijsku ponudu.

Korespondencija vezana za predmetni oglas će se voditi isključivo putem e-maila, te se ponuđačima neće dostavljati pismena obavještenja o pitanjima o kojima su obaviješteni elektronskim putem.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ponuđača koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

Plaćanje naknade za izvršenje ugovorenog djela će se vršiti sukcesivno u tranšama koje dospijevaju u skladu sa internim aktima VSTV BiH, a putem Jedinstvenog računa trezora BiH. VSTV BiH ne snosi troškove prevoza od mjesta prebivališta do sjedišta suda u kome je angažovan pravni stručnjak.

VSTV BiH zadržava pravo da ne zaključi ugovor sa ponuđačima koji su dostavili finansijsku ponudu, odnosno da pregovara o ponudi ili da se obrati drugom izvršiocu da dostavi ponudu. VSTV BiH zadržava pravo da bez odlaganja raskine ugovor sa stručnjakom u slučaju neizvršavanja, nekvalitetnog izvršavanja, ili nepoštivanja rokova izvršenja ugovorenog djela.

Prilog: 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh