Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

009/19 - Rukovodilac projekta

09.02.2019.

Broj: 14-34-3-601-2/2019
Sarajevo, 09.02.2019. godine

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u 
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
Projekat unaprijeđenja rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2013

RUKOVODILAC PROJEKTA

Broj oglašene pozicije:  009/19
Broj izvršilaca: Jedan (1)
Status: Ugovor o radu na određeno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Opis poslova:

 • organizacija rada projektnog tima i vršenje nadzora nad provođenjem svih aktivnosti;
 • saradnja sa relevantnim odjelima Sekretarijata VSTV-a i projektima koji se bave predmetima ratnih zločina i drugim pitanjima povezanim sa projektnim aktivnostima;
 • izvještavanje Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na  predmetima ratnih zločina („Nadzornog tijela“), donatora, rukovodstva Sekretarijata VSTV-a BiH i Vijeća prema projektnom zadatku;
 • priprema konačnog prijedloga za raspodjelu budžetskih sredstava za potrebe provođenja projekta;
 • saradnja i održavanje redovnih sastanaka sa predstavnicima OSCE-ovog projekta za praćenje rada na predmetima ratnih zločina u cilju usklađivanja aktivnosti koje će provoditi VSTV BiH i OSCE;
 • saradnja i održavanje redovnih kontakata sa drugim donatorima u oblasti procesuiranja predmeta ratnih zločina;
 • savjetovanje rukovodstva VSTV-a BiH u vezi sa odlukama vezanim za praćenje rada  na predmetima ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima, kao što su izmjene i dopune relevantnih odluka VSTV-a BiH koje se odnose na praćenje rješavanja ove vrste predmeta;
 • saradnja sa  predsjedavajućim i članovima Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina u vezi sa podrškom koja će biti pružana ovom tijelu u okviru Projekta;
 • organizacija i koordinacija pripreme dokumenata koje razmatra Nadzorno tijelo za provođenje Državne strategije za praćenje rada na  predmetima ratnih zločina.

Pored opštih uslova propisanih članom 10., kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • VSS  pravni fakultet (VII stepen stručne spreme  ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost samostalnog odlučivanja;
 • odlične analitičke sposobnosti i sposobnosti prezentovanja;
 • odlične sposobnosti izrade pisanih dokumenata;
 • odlično znanje engleskog jezika;
 • poznavanje aktivnosti koje se odvijaju u okviru provođenja Državne strategije za rad na predmetima  ratnih zločina i nadležnosti  Nadzornog tijela;
 • odlično poznavanje pravosudnog sistema BiH i nadležnosti pravosudnih institucija;
 • poznavanje relevantnih dokumenata u oblasti ratnih zločina.

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
 • original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); i
 • uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

ili putem pošte na adresu:
   
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 009/19“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  009/19 mora biti naveden.
Rok za prijave: 17.02.2019. godine

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

010/19 - Savjetnik za statistiku

09.02.2019.

Broj: 14-34-3-602-2/2019
Sarajevo, 09.02.2019. godine

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:


JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u 
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
Projekat unaprijeđenja rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2013


SAVJETNIK ZA STATISTIKU

Broj oglašene pozicije:  010/19
Broj izvršilaca: Jedan (1)
Status: Ugovor o radu na određeno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Opis poslova:

 • analizira podatke koji se odnose na predmete ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima - korisnicima projekta;
 • analizira realizaciju planova za rad na predmetima ratnih zločina u tužilaštvima;
 • priprema potrebne statističke izvještaje i analitički ih obrađuje;
 • pruža savjetodavnu pomoć u vezi sa metodologijom izvještavanja i sarađuje sa sudovima i tužilaštvima u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na podatke o predmetima ratnih zločina;
 • sarađuje sa Odjelom za pravosudnu upravu i IKT odjelom VSTV-a BiH u vezi sa kontrolom kvalitete podataka unesenih u (T)CMS;
 • predlaže izradu novih izvještajnih obrazaca i funkcionalnosti potrebnih za praćenje rada na predmetima ratnih zločina na nivou VSTV-a BiH, kao i predsjednika sudova/glavnih tužilaca;
 • obavlja druge poslove po nalogu nadređenog.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (član 10.) kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 • VSS ekonomskog smjera (VII stepen stručne spreme  ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • odlične analitičke sposobnosti i sposobnosti prezentovanja;
 • odlične sposobnosti izrade pisanih dokumenata;
 • odlično poznavanje statistike;
 • odlično poznavanje informatičkih alata za obradu podataka;
 • odlično poznavanje MS Excela.

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);
 • original ili ovjerena kopija diplome, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);
 • uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom)

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku. Preporučeni format priloga je PDF.

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike (prijavni materijal za pozicije uposlenika), koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

ili putem pošte na adresu:
   
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 010/19“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  010/19 mora biti naveden.
Rok za prijave: 17.02.2019. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

011/19 - Savjetnik za javne nabavke i finansije

09.02.2019.

Broj: 14-34-3-603-2/2019
Sarajevo, 09.02.2019. godine

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:


JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u 
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
Projekat unaprijeđenja rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2013

SAVJETNIK ZA JAVNE NABAVKE I FINANSIJE

Broj oglašene pozicije:  011/19
Broj izvršilaca: Jedan (1)
Status: Ugovor o radu na određeno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Opis poslova:

 • izrađuje plan nabavki za krajnje korisnike Projekta - sudove i tužilaštava, po potrebi inicira izmjene plana;
 • provodi postupke javnih nabavki vezane za centralizovanu nabavku u okviru Projekta, što obuhvata: pokretanje postupka, pripremu tenderske dokumentacije, pripremu i objavu nabavke, korespondenciju sa svim subjektima, pružanje administrativne i tehničke podrške komisiji za javne nabavke, pripremu zapisnika, pripremu odluka o dodjeli ugovora/poništenju postupka, provođenje žalbene procedure, informisanje krajnjih korisnika o statusu nabavke, izradu informacija po zahtjevu revizije, kancelarijsko i arhivsko vođenje predmeta;
 • vrši evidentiranje javnih nabavki i izvještavanje o postupcima javnih nabavki;
 • priprema ugovore/okvirne sporazume i prati izvršenje istih u pogledu rokova, količine i tehničkog opisa;
 • vrši sve finansijsko-računovodstvene poslove Projekta, uključujući izradu finansijskih planova, analiza i izvještaja, praćenje izvršenja budžeta kao i evidentiranje računovodstvenih transakcija;
 • u saradnji sa šefom Odjela za finansije i računovodstvo pruža pomoć revizorskom timu;
 • obavlja i druge poslove koje mu dodijeli šef Odjela za finansije i računovodstvo i nadređeni.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (član 10.), kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 • VSS ekonomskog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na najsloženijim finansijsko-računovodstvenim poslovima za koje se traži nivo stručnosti i samostalnosti u radu
 • odlične analitičke sposobnosti kao i sposobnosti izrade pisanih dokumenata;
 • sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima;
 • poznavanje propisa o javnim nabavkama i računovodstveno-finansijskih propisa;
 • sposobnost planiranja, organizacije i implementacije zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima;
 • aktivno znanje engleskog jezika;

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);
 • original ili ovjerena kopija diplome, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);
 • uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom)

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku. Preporučeni format priloga je PDF.

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike (prijavni materijal za pozicije uposlenika), koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

ili putem pošte na adresu:
   
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 011/19“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  011/19 mora biti naveden.
Rok za prijave: 17.02.2019. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

012/19 - Analitičar/asistent

09.02.2019.

Broj: 14-34-3-604-2/2019
Sarajevo, 09.02.2019. godine

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:


JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u 
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
Projekat unaprijeđenja rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2013


ANALITIČAR/ASISTENT

Broj oglašene pozicije:  012/19
Broj izvršilaca: Jedan (1)
Status: Ugovor o radu na određeno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Opis poslova:

 • pruža podršku savjetniku za statistiku u provođenju analiza podataka koji se odnose na predmete ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima i analiza realizacije planova za rješavanje predmeta ratnih zločina u tužilaštvima;
 • učestvuje u pripremi statističkih izvještaja;
 • vrši analizu finansijskih potreba korisnika Projekta i priprema informaciju o istom za Nadzorno tijelo u cilju davanja preporuka za usvajanje potreba sudova i tužilaštava za rad na predmetima ratnih zločina
 • sarađuje sa Odjelom za pravosudne budžete i donatorska sredstva i Odjelom za računovodstvo i finansije Sekretarijata VSTV-a BiH;
 • obavlja  sve administrativne i logističke poslove i aktivnosti u okviru djelokruga rada Projekta;
 • učestvuje u organizaciji sastanaka i drugih  događaja  planiranih u okviru Projekta;
 • priprema nacrte pisama i drugih dokumenata za provedbu aktivnosti Projekta;
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (član 10.), kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 • VSS – ekonomski smjer (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova);
 • Najmanje jedna (1) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • odlične analitičke sposobnosti;
 • odlična sposobnost izrade pisanih dokumenata;
 • dobro poznavanje MS Excela.

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);
 • original ili ovjerena kopija diplome, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);
 • uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom)

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku. Preporučeni format priloga je PDF.

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike (prijavni materijal za pozicije uposlenika), koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

ili putem pošte na adresu:
   
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 012/19“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  012/19 mora biti naveden.
Rok za prijave: 17.02.2019. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

06.02.2019.

Broj: 14-34-3-329-3/2019
Sarajevo, 06.02.2019. godine


Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05, 102/09 i 9/15) i člana 15. stav 5. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 32/07, 48/07 i 15/08), te Odluke o prijemu pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine broj: 14-34-3-329-2/2019 od 24.01.2019. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje: 

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine


1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa 
završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog
fakulteta – jedan (1) izvršilac
2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik
sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog
fakulteta – jedan (1) izvršilac

Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.


Opis poslova:
Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.

Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava sljedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:
 • da ima navršenih 18 godina, 
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, 
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:
 • Za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 1. završen Pravni fakultet – diplomirani pravnik ili završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta, 
 • Za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 2. završen Ekonomski fakultet – diplomirani ekonomist ili završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta, 
 • Da nema ostvaren radni staž duži od jedne godine i više u struci nakon diplomiranja.
Uz prijavu (Aplikacija za posao u VSTV BiH) za javni oglas za prijem pripravnika kandidati su obavezni dostaviti:
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 • Original ili ovjerena kopija - diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, odnosno nostrifikovane diplome u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini (kada strana diploma mora biti nostrifikovana);
 • Dokaz da nema ostvaren radni staž  od jedne (1) godine i više  nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – bez obzira da li imaju staža ili ne) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registrovan u podacima matične evidencije PIO/MIO (ovjerene kopije ne starije od 15 dana);
Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:
Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog zanimanja za koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

Procedura izbora
Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.

Osobe koje se žele prijaviti obavezno moraju ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i dostaviti ga, sa traženim dokumentima, putem pošte preporučeno na adresu: 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
„Javni oglas za prijem pripravnika“
Ul. Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za prijave: 21.02.2019. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh