Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

JAVNI OGLAS za angažman 6 pravnih stručnjaka

10.06.2019.

Broj: 14-16-4-1940-2/2019
Sarajevo, 10.06.2019. godine

Na osnovu člana 6. Pravilnika o ugovorima o djelu, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine objavljuje


JAVNI OGLAS
za angažman 6 pravnih stručnjaka za sudsku praksu po ugovoru o djelu za potrebe implementacije aktivnosti komponente 1.3.1. Projekta „Jačanje odjeljenja za sudsku praksu, odnosno evidenciju sudske prakse u okviru Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana – IPA 2017“


OPIS AKTIVNOSTI IZABRANIH PRAVNIH STRUČNJAKA ZA SUDSKU PRAKSU

Visoko sudsko i tužilačko Vijeće BiH (VSTV BiH), u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ – IPA 2017 (u nastavku: Projekat), provodi niz aktivnosti koje za cilj imaju povećanje ukupne djelotvornosti pravosuđa u BiH, te povećanje povjerenja javnosti u pravosudni sistem države, kao i povećanje odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u BiH radi pružanja boljih usluga građanima i privrednim subjektima.

Jedna od planiranih aktivnosti u okviru Projekta je i komponenta „Jačanje odjeljenja za sudsku praksu, odnosno evidenciju sudske prakse“, i to u ciljnim sudovima: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Republike Srpske, Apelacioni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Sud Bosne i Hercegovine (Aktivnost 1.3.1). Sud Bosne i Hercegovine je izrazio spremnost i posvećenost unapređenju sistema evidencije svoje sudske prakse, iako u ovom sudu trenutno formalno ne postoji odjeljenje za sudsku praksu.

SUD

BROJ STRUČNJAKA

Vrhovni sud Federacije BiH

2

Vrhovni sud RS

2

Apelacioni sud BD BiH

1

Sud BiH

1

Ukupno

6


OPIS POSLOVA PRAVNIH STRUČNJAKA ZA SUDSKU PRAKSU KOJI ĆE BITI ANGAŽOVANI NA REALIZACIJI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Pravni stručnjaci za sudsku praksu će, u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima i potpisanim ugovorima o djelu, uz koordinaciju aktivnosti od strane projektnog osoblja VSTV-a te u skladu sa pravilima i internim procedurama ciljnih sudova obavljati sljedeće poslove:
 • pomagati sudijama u evidentiranju stavova iz odluka Suda i njihovom sistematiziranju prema utvrđenim kriterijima;
 • pretraživati evidentiranu sudsku praksu i stavove za potrebe sudija;
 • pomagati u izboru sudske prakse za objavu u bazi odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV BiH i na web stranicama sudova, te u izradi publikacija o sudskoj praksi;
 • po potrebi pratiti praksu i drugih relevantnih sudova; 
 • pomagati predsjedniku odjeljenja u organizaciji sastanaka Odjeljenja;
 • nakon uspostave metodologije za identifikovanje najčešćih grešaka nižestepenih sudova, radi identifikacije tema za edukaciju, obavještavati šefa odjela sudske prakse, odnosno sudiju Suda BiH koji je zadužen za evidenciju sudske prakse;
 • provoditi druga pravna istraživanja i analize; 
 • obavljati druge pravne poslove vezane za evidentiranje sudske prakse i  potrebe Odjeljenja. 
 • podnositi mjesečni izvještaj o izvršenim poslovima u tekućem mjesecu predsjedniku Odjeljenja za sudsku praksu/evidenciju sudske prakse, odnosno sudiji koji je zadužen za evidenciju sudske prakse.
TRAJANJE ANGAŽMANA I NAKNADA

Angažman Pravnih stručnjaka za sudsku praksu je predviđen za potrebe realizacije projektnih aktivnosti u kontinuitetu za vrijeme trajanja Projekta, odnosno do 31.08.2021. godine, prema planu i dinamici utvrđenoj projektnim prijedlogom i internim aktima VSTV BiH. Angažman pravnih stručnjaka će biti vezan za radno vrijeme Odjeljenja za sudsku praksu ciljnih sudova, na lokaciji sudova ili na terenu po nalogu nadležnog sudije ili rukovodioca Odjeljenja za sudsku praksu.

Naknada, prava i obaveze lica koja se angažuju za potrebe ove aktivnosti bliže se regulišu ugovorom o djelu, u skladu sa opštim aktima VSTV BiH.

Potpisivanjem ugovora, pravni stručnjaci će se obavezati da će ispuniti sve obaveze koje su predmet ugovora i to u zadanom roku.

PRAVO UČEŠĆA U JAVNOM OGLASU IMAJU FIZIČKA LICA KOJA ISPUNJAVANJU SLIJEDEĆE USLOVE:
 • VSS, pravni fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);
 • položen pravosudni ispit;
 • Uvjerenje/potvrda o najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim pozivom); 
 • Ponuđači također trebaju imati radno iskustvo u radu na sudskim predmetima ili iskustvo u zastupanju pred sudovima;
 • napredno poznavanje rada na računaru;
 • poznavanje engleskog i/ili drugih službenih jezika EU (poželjno);
 • poznavanje rada međunarodnih sudova (poželjno);
 • odlične pravno analitičke sposobnosti  i sposobnost pisanog izražavanja;
 • sposobnosti timskog rada i razvijene vještine socijalne interakcije;
 • sposobnost planiranja;
 • sposobnosti pripremanja pravnih dokumenata i prezentiranja;
PONUDA TREBA SADRŽAVATI: 
 • motivaciono pismo;
 • uvjerenje/potvrdu o stečenom radnom iskustvu u struci od najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. Pored uvjerenja/potvrde, kandidati mogu dostaviti i druge dokaze o traženoj vrsti radnog iskustva;
 • diplomu o završenom fakultetu (ovjerena kopija);
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (ovjerena kopija);
 • obrazac ponude (popuniti Aneks 1);
 • biografiju (popuniti Aneks 2).
Ponuđači, odnosno osobe sa gore navedenim kvalifikacijama, obavezne su ispuniti Aneks 1 i Aneks 2, koji se nalaze na stranici: https://vstv.pravosudje.ba pored teksta oglasa i uz kopiju diplome, potvrdu o stečenom radnom iskustvu i ostale zahtijevane dokaze (zahtijevani format priloga je .PDF), dostaviti isključivo putem email-a na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba najkasnije do 18.06.2019. godine do 16:00 sati, sa naznakom „Prijava na javni oglas za angažman 6 pravnih stručnjaka za sudsku praksu“.  

Izbor pravnih stručnjaka će se izvršiti nakon obavljenog testa i/ili intervjua. Samo ponuđači koji ispunjavaju tražene uslove će biti pozvani na testiranje/intervju.

Samo kvalifikovani kandidati, odnosno kandidati koji se ocijene najpovoljnijim u smislu rezultata testa/intervjua, referenci, odnosno radnog iskustva, poznavanja engleskog ili drugog službenog jezika u EU i drugih bitnih elemenata predmetnog javnog poziva, će biti pozvani da dostave finansijsku ponudu.

Korespondencija vezana za predmetni oglas će se voditi isključivo putem e-maila, te se ponuđačima neće dostavljati pismena obavještenja o pitanjima o kojima su obaviješteni elektronskim putem.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ponuđača koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

Plaćanje naknade za izvršenje ugovorenog djela će se vršiti sukcesivno u tranšama koje dospijevaju u skladu sa internim aktima VSTV BiH, a putem Jedinstvenog računa trezora BiH. VSTV BiH ne snosi troškove prevoza od mjesta prebivališta do sjedišta suda u kome je angažovan pravni stručnjak.

VSTV BiH zadržava pravo da ne zaključi ugovor sa ponuđačima koji su dostavili finansijsku ponudu, odnosno da pregovara o ponudi ili da se obrati drugom izvršiocu da dostavi ponudu. VSTV BiH zadržava pravo da bez odlaganja raskine ugovor sa stručnjakom u slučaju neizvršavanja, nekvalitetnog izvršavanja, ili nepoštivanja rokova izvršenja ugovorenog djela.

Prilog: 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Aneks 1

Aneks 2

 

JAVNI OGLAS - 1/01 Viši pravni savjetnik

10.06.2019.

Broj: 14-34-3-588-16/2019
Sarajevo, 10.06.2019. godine 

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a u vezi sa članom 28a. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a u skladu sa čl. 15. st. (3.) i (4.) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), po pribavljenoj saglasnosti Agencije za državnu službu BiH broj: 05-34-2-175-1/19 od 08.02.2019. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme u
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

ODJEL ZA PRAVNA PITANJA
1/01 Viši pravni savjetnik

Opis poslova i radnih zadataka: priprema nacrte analiza, izvještaja, mišljenja i drugih složenih pravnih dokumenata koja se tiču pravnih pitanja i njihove primjene u praksi redovnih sudova i tužilaštava, kao i drugih pravnih pitanja iz nadležnosti Vijeća iz člana 17. Zakona o VSTV-u koja ulaze u djelokrug rada Odjela; odgovoran je za pružanje stručne podrške u pripremi materijala za CEPEJ i drugih relevantnih projekata; priprema uporedne analize ustavnih i zakonskih rješenja, propisa i prakse, te u skladu s tim priprema potrebne izvještaje i daje procjene i preporuke; priprema sve vrste izjašnjenja, analiza i ostalih pravnih podnesaka, u postupcima pred domaćim organima i sudovima na bilo kom nivou, u kojima Vijeće učestvuje, te koji mogu imati za posljedicu uspostavljanje određenih obaveza za Vijeće; obavlja istraživanja potrebne za izradu nacrta zakonskih i drugih propisa i komentara na zakone te učestvuje u izradi istih; pomaže u aktivnostima na pružanju pravne podrške Stalnoj komisiji za legislativu, te po potrebi učestvuje u radu iste; prema potrebi daje savjete i pruža pravnu podršku odjelima Sekretarijata u složenijim pravnim pitanjima; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli  šef odjela.

Posebni uslovi:  VSS – diplomirani pravnik; položen pravosudni ispit – poželjno; najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; odlične pravno-analitičke sposobnosti i sposobnosti pripremanja pravnih dokumenta i prezentiranja; odlično poznavanje propisa koji se odnose na pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini, kao i poznavanje procesnih zakona na entitetskom i državnom nivou i nivou Brčko Distrikta; sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima; sposobnost planiranja, organizacije i implementacije zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima; vrlo dobro poznavanje nadležnosti VSTV-a; vrlo dobro poznavanje rada na računaru; dokazana posvećenost detaljima; diskrecija u radu sa povjerljivim informacijama; posjedovanje sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja; posjedovanje dobrih komunikacijskih sposobnosti; posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti; poznavanje stranih jezika – poželjno.

Napomena za sve kandidate:
 • Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine.
 • Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.
 • Komisija za izbor će sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove provesti postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, o čijem vremenu i mjestu održavanja će biti blagovremeno obaviješteni.
 • Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.
 • Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva, sa statusom zaposlenika, u skladu sa članom 28a. stavom (2) Zakona o državnoj službi  u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH” br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).
 • Kandidat koji nema položen stručni upravni ispit dužan je taj ispit položiti najkasnije u  oku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, u skladu sa članom 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.
Potrebni dokumenti:
 • univerzitetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
 • uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
 • uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu;
 • potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
 • uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu – ukoliko kandidat isti posjeduje jer je ovo poželjan, a ne obavezan uslov;
 • dokaz o poznavanju stranog jezika – ukoliko kandidat isti posjeduje jer je ovo poželjan, a ne obavezan uslov;
 • dokaz o traženom poznavanju rada na računaru.

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.

Izabrani kandidat obavezan je dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), najkasnije do momenta zaključivanja ugovora o radu, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji.

Sve tražene dokumente, zajedno sa prijavnim formularom VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba, treba dostaviti najkasnije do 18. juna 2019. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
“Javni oglas za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva“

Ul. Kraljice Jelene 88
71 000 Sarajevo

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh