Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

03.12.2018.

Poziv na postizanje punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu

(Sarajevo, 3. decembar 2018.) – Glavna skupština Ujedinjenih naroda (UN), u oktobru 1992. godine, na posebnoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Desetljeća osoba s invaliditetom (1983.-1993.), usvojila je rezoluciju da se 3. decembra svake godine obilježava kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, naglašava da se ljudska prava podjednako odnose na sve ljude, bez obzira na invaliditet, te da su osobe sa invaliditetom subjekti prava, koji treba da, potpuno i učinkovito, sudjeluju u društvu, na jednakoj osnovi s drugima.

Među ostalim obavezama, ustanovljenim Konvencijom, države potpisnice su preuzele i obavezu da osiguraju jednak i nediskriminirajući pristup pravdi osobama s invaliditetom, ravnopravno s drugim osobama, uključujući odgovarajuće obuke nosilaca pravosudnih funkcija u tu svrhu.  

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je svjesno značaja i uloge pravosuđa u procesu postizanja ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u svim sferama društvenog života, te sprečavanja i suzbijanja diskriminacije po osnovu invaliditeta.

Stoga će VSTV BiH u narednom periodu putem Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“ kojeg finansira Vlada Švedske pristupiti realizaciji aktivnosti koje za cilj imaju pružanje podrške osobama sa invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava, pristupa pravosuđu i kontaktu sa sudovima.
 
Projektne aktivnosti u ovom domenu će biti usmjerene i na profesionalizaciju sudskog osoblja i razvijanje ujednačenog nivoa sudskih usluga, pri radu sa ovom ranjivom grupom. Kroz specijalno kreirane edukacije, posebna pažnja će biti posvećena unapređenju komunikacije i postupanja nosilaca pravosudnih funkcija sa osobama s invaliditetom, korisnicima sudova. 

Također će se provesti sveobuhvatna analiza arhitektonske i urbanističke pristupačnosti objekata pravosudnih institucija osobama sa invaliditetom, te će se izraditi preporuke za unapređenje.  

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.

-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh