Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Podrška Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine – Faza 2

22.05.2020.

PROJEKT

Podrška Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine – Faza 2

Opis Projekta

Opšti ciljevi Projekta su jačanje nezavisnosti pravosudnih institucija u BiH i izgradnja kapaciteta pravosudnih institucija na nivou BiH za suzbijanje organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca.

Specifični ciljevi u odnosu na pravosudne institucije na nivou BiH su:

  • Podržati VSTV u jačanju mehanizama za praćenje provedbe preporuka Misije stručne procjene Evropske komisije [eng. EC Peer Review]
  • Jačati mehanizme za provođenje preporuka Misije stručne procjene Evropske komisije u Tužilaštvu BiH kroz njihovo integrisanje u institucionalni strateški okvir
  • Pružiti ciljanu podršku Tužilaštvu BiH da provede preporuke Misije stručne procjene Evropske komisije i jačati njegove kapacitete za unapređenje rezultata istraga u predmetima visoke korupcije, organiziranog kriminala i pranja novca
  • Unaprijediti koordinaciju donatorske pomoći pravosudnim institucijama u BiH.

Tehnička pomoć Projekta će se sastojati od tri komponente:

  • Komponenta 1 (Sekretarijat VSTV-a): Pruža se podrška Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) da implementira model restruktuiranja koji je razvijen u Fazi 1 i jačaju se kapaciteti Sekretarijata da provede predstojeće reforme
  • Komponenta 2 (VSTV): Pruža se podrška Visokom sudskom i tužilačkom vijeću da rukovodi provedbom, prati provođenje i ažurira Akcioni plan za provedbu preporuka Misije stručne procjene Evropske komisije, uključujući i analizu aspekata rodne ravnopravnosti u ovom planu
  • Komponenta 3 (Tužilaštvo BiH): Pruža se podrška Tužilaštvu BiH u provođenju preporuka Misije stručne procjene Evropske komisije koje se odnose na visoku korupciju, organizirani kriminal i pranje novca, a uzimajući u obzir i preporuke Grupe država protiv korupcije (GRECO) i Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE).

Projekt planira nastaviti raditi na osnovu zaključaka VSTV-a sa sjednice koja je održana u junu 2018. godine da se proces restruktuiranja Sekretarijata nastavlja. Planirano je da se do kraja Projekta odobri nova unutrašnja struktura Sekretarijata, da se usvoji novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te da se izvrši puna tranzicija osoblja na nova radna mjesta te da se izvede obuka u skladu sa identificiranim potrebama.

Projekt također planira podržati VSTV u uspostavljanju i održavanju snažne kontrole nad provođenjem usvojenih preporuka Misije stručne procjene Evropske komisija, uključujući okvir za izvještavanje, praćenje i evaluaciju, uz integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti. Projekt također planira podržati VSTV u izradi izmjena svog Poslovnika na osnovu svih preporuka Misije stručne procjene Evropske komisije te preporuka iz prethodne faze Projekta.

U sklopu komponente 3, Projekt će, tamo gdje je potrebno, pružiti tehničku pomoć u provođenju preporuka koje su u nadležnosti Tužilaštva.

Aktivnosti Projekta

Naredne, međusobno povezane aktivnosti su definisane radi postizanja ciljeva komponenti 1, 2 i 3.

Komponenta 1 – Podrška Sekretarijatu VSTV-a

1.1 – Predlaganje plana organizacione promjene i izrada Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za Sekretarijat VSTV-a
1.2 – Upoznavanje ključnih zainteresiranih strana radi jačanja podrške za predloženi model restruktuiranja Sekretarijata VSTV-a
1.3 – Podrška tranziciji osoblja i izgradnja kapaciteta novih članova osoblja radi preuzimanja novih dužnosti

Komponenta 2 – Podrška VSTV-u

2.1 – Podrška Stalnoj komisiji za legislativu VSTV-a u izradi izmjena Poslovnika VSTV-a
2.2 – Podrška usvajanju izmijenjenog Poslovnika od strane VSTV-a
2.3 – Praćenje provedbe izmijenjenog Poslovnika od strane VSTV-a i praćenje donošenja novog zakona o VSTV-a
2.4 – Podrška Sekretarijatu VSTV-a u razvoju kvalitativnih indikatora za provedbu preporuke Misije stručne procjene Evropske komisije
2.5 – Podrška Sekretarijatu VSTV-a u formulisanju strateških ciljeva za period 2020-2022
2.6 – Praćenje provedbe strateških ciljeva VSTV-a

Komponenta 3 – Podrška Tužilaštvu BiH

3.1 – Podrška razvoju novih standarda izvještavanja o predmetima visoke korupcije, organiziranog kriminala i pranja novca
3.2 – Podrška izgradnji kapaciteta tužilaca, policijskih službenika i vještaka da provode finansijske istrage u predmetima visoke korupcije, organiziranog kriminala i pranja novca, putem obuke
3.3 – Unapređenje standarda pisanja i zastupanja optužnica u predmetima visoke korupcije, organiziranog kriminala i pranja novca

Informacije o Projektu

Trajanje
novembar 2018 – mart 2021.

Lokacija
Bosna i Hercegovina

Budžet Projekta
Ukupan budžet: £1.5m

Donator
Vlada Ujedinjenog Kraljevstva

Partneri u implementaciji
PwC Ltd, Agencia Ltd, Lucid Linx

Kontakt
Menadžer Projekta:
David Greensmith
Tel: UK: +44 7469 776444 BiH: +387 61 239 697
Email david.greensmith@agencialtd.com

Projekt “ Podrška Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine” – podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, implementira PwC UK

 

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh